Tutkimuslupa, Liikunnanohjaajan työkyky

HEL 2020-002956
More recent handlings
§ 18

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2020-002956

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan

**********

tutkielmalle "Liikkunnanohjaajan työkyky" päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

**********

on hakenut tutkimuslupaa liittyen YAMK opiskelijan pro gradututkielmaan. "Liikunnanohjaajan työkyky" tutkimuksen tavoitteena on tutkia Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin liikunnanohjaajien arviota omasta työhyvinvoinnista ja työkyvystä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on luoda ymmärrys työkyvyn nykytilasta jonka avulla kehittää liikunnanohjaajien työhyvinvointia.

Tutkimuksessa ei ole tarvetta asiakirjoille vaan lupa anotaan pelkästään kyselylle. Kyselytutkimus tehdään ajalla 1.4. - 15.4.2020 haastattelemalla Espoon, Helsingin ja Vantaan liikuntapalveluiden liikunnanohjaajia. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään pro gradutyön valmistuttua, viimeistään 30.6.2020 (arvioitu valmistumisaika).

Tutkimusaineiston suojaus luvatonta käsittelyä varten: Vain anonyymit vastaukset, ei kerätä henkilötietoja. Vain tutkija pääsee käsiksi tutkimusaineistoon kirjautumalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

Tutkimusrekisteri hävitetään, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Päätös antaa mahdollisuuden kyselytutkimukseen ajalla 1.4. - 15.4.2020.

Tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii liikuntapalveluissa kohdennetun liikuntapalvelun yksikön päällikkö Maria Nyström.

Tutkimuksesta ei koidu kustannuksia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Tutkimusraportti toimitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kulttuurijavapaa-aika@hel.fi.

This decision was published on 25.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Confidential: Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
2. Confidential: Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
3. Confidential: Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.