Tonttivaraus, Toukola, tontti 23905/3, Rakennusliike Lapti Oy

HEL 2020-002970
More recent handlings
Case 8. / 243 §

Alueen varaaminen Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohankeen suunnittelua ja toteutusta varten (Toukola, tontit 23905/8 ja 10)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Rakennusliike Lapti Oy:lle (Y-tunnus 0788291-5) Toukolasta asemakaavan muutosehdotukseen nro 12733 sisältyvät suunnitellut tontit (AK) 23905/8 ja (AK) 23905/10 asuntohankkeiden suunnittelua ja toteutusta varten 31.12.2024 saakka seuraavasti:

  • Asuntotontti (AK) 23905/8 (pinta-ala noin 1 224 m², asuinrakennusoikeus 1 200 k-m²) varataan toteutettavaksi Hitas-omistusasuntotuotantona Hitas II -ehdoin.
  • Asuntotontti (AK) 23905/10 (pinta-ala noin 2 718 m², asuinrakennusoikeus 3 500 k-m²) varataan toteutettavaksi vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona.
  • Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä varausehtoja, liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja ja liitteen 4 mukaista ohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut (15.10.2021)”.
  • Varaus tulee voimaan edellyttäen, että asemakaavan muutos nro 12733 tulee lainvoimaiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hakemus ja suunniteltava hanke

Rakennusliike Lapti Oy ja Asunto Oy Arabianmäki (hakijat) pyytävät 5.3.2020 päivätyllä hakemuksella, että Rakennusliike Lapti Oy:lle varataan Asunto Oy Arabianmäen hallinnassa oleva vuokra-alue täydennysrakentamista varten.

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12733 mukaiset tontit 23905/8 ja 10 sijaitsevat Asunto Oy Arabianmäen nykyisellä vuokra-alueella (tontti 23905/3, vuokraustunnus A1123-2). Vuokra-alueella sijaitsee vapaarahoitteisia omistusasuntoja kolmessa kerrostalossa ja yhdessä rivitalossa sekä yksikerroksinen liikerakennus vuokra-alueen pohjoisosassa Damaskuksentien varrella. Asunto Oy Arabianmäen nykyinen maanvuokrasopimus nro 8061 on voimassa 31.12.2025 saakka. Kaavamuutoksen tuoma uusi rakennusoikeus tarkoittaisi kahden uuden asuinrakennuksen rakentamista. Toinen uusista asuinrakennuksista on tarkoitus rakentaa vajaakäytössä olevan liikerakennuksen paikalle. Hankeen rahoitus- ja hallintamuototarkastelu on tehty yhdessä kaupunginkanslian asumisyksikön kanssa.

Asemakaavan muutos, joka mahdollistaa täydennysrakentamisen Asunto Oy Arabianmäen nykyiselle vuokra-alueelle on tullut vireille hakijoiden aloitteesta. Asunto Oy Arabianmäen ja Rakennusliike Lapti Oy:n välillä on täydennysrakentamista koskeva 5.3.2020 allekirjoitettu esisopimus.

Hanke edistää kaupunkirakenteen tiivistämistä hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Sisäasiainministeriö on 8.5.1966 hyväksynyt asemakaavan nro 5786. Asemakaavan mukaan tontti 23905/3 kuuluu asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK), sen osoite on Damaskuksentie 4 ja pinta-ala 12 923 m². Rakennusoikeutta tontilla on 4 737 k-m².

Tonttia (AK) 23905/3 koskeva asemakaavan muutosehdotus nro 12733 on vireillä. Kaupunkiympäristölautakunta on 25.1.2022 § 36 esittänyt kaupunginhallitukselle 18.1.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12733 hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotukseen sisältyvät seuraavat suunnitellut tontit:

Tontin nro: 23905/8
Käyttötarkoitus: Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Osoite: Damaskuksentie
Tuleva kiinteistötunnus asemakaavan ohjeellisen tonttijaon mukaan: 91-23-305-8
Muodostajakiinteistö: 91-23-905-3
Pinta-ala: noin 1 224 m²
Rakennusoikeus: 1 200 k-m²

Tontin nro: 23905/10
Käyttötarkoitus: Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Osoite: Damaskuksentie
Tuleva kiinteistötunnus asemakaavan ohjeellisen tonttijaon mukaan: 91-23-905-10
Muodostajakiinteistöt: 91-23-905-3
Pinta-ala: noin 2 718 m²
Rakennusoikeus: 3 500 k-m²

Tonttien varaaminen

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 hyväksynyt Helsingin
tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Linjausten mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein.

Soveltamisohjeen kohdan 2.5 mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena silloin kun kilpailuttaminen tai avoimen haun järjestäminen ei ole mahdollista tonttiin kohdistuvan hakijan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle kumppanille täydennysrakentamishanketta varten.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun ja kaupunginkanslian asuminen-yksikön sekä aluerakentaminen-yksikön kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Lisäksi varaus täyttää asuntotonttien suoravaraukselle asetetut edellytykset sekä kaupungin kyseiselle alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Tonttien myöhempi luovuttaminen

Tontit on tarkoitus luovuttaa myöhemmin varauksensaajalle kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Asunto Oy Arabianmäen pitkäaikaista maanvuokrasopimusta nro 8061 tullaan muuttamaan muun muassa siten, että vuokraus kohdistuu jatkossa vain myöhemmin hyväksyttävän asemakaavamuutoksen nro 12733 mukaisen suunnitellun tontin 23905/9 alueeseen. Vuokra-aluetta pienennetään siten, että vuokra-alueen pinta-alaksi jää noin 8 980 m². Vuokra-alueelle sijoittuu tontille jo rakennetut asuinrakennukset. Muutokset maanvuokrasopimukseen voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavamuutos on lainvoimainen.

Varattavaksi esitettävien tonttien vuokrausperiaatteita koskeva esitys on omana asiana diaarinumerolla HEL 2022-002665 tällä samalla kaupunginhallituksen esityslistalla.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä kaavamuutoksesta seuraava tontin lisääntyvä rakennusoikeus esitetään varattavaksi vuokralaisen valitsemalle kumppanille, joka maksaa korvausta vuokralaiselle.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 08.03.2022 § 147

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Rakennusliike Lapti Oy:lle (Y-tunnus 0788291-5) varataan Toukolasta asemakaavan muutosehdotukseen nro 12733 sisältyvät suunnitellut tontit (AK) 23905/8 ja (AK) 23905/10 asuntohankkeiden suunnittelua ja toteutusta varten 31.12.2024 saakka seuraavasti:

  • asuntotontti (AK) 23905/8 (pinta-ala noin 1 224 m², asuinrakennusoikeus 1 200 k-m²) toteutettavaksi Hitas-omistusasuntotuotantona Hitas II -ehdoin ja
  • asuntotontti (AK) 23905/10 (pinta-ala noin 2 718 m², asuinrakennusoikeus 3 500 k-m²) toteutettavaksi vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona.
  • Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä varausehtoja, liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja ja liitteen 4 mukaista ohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut (15.10.2021)”.
  • Varaus tulee voimaan edellyttäen, että asemakaavan muutos nro 12733 tulee lainvoimaiseksi.

(A1123-572)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta@hel.fi
Close

This decision was published on 13.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi