Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Oy Addis Ab / Café Succes

HEL 2020-002971
More recent handlings
§ 7

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Oy Addis Ab:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Oy Addis Ab, Korkeavuorenkatu 2, 00140 Helsinki, y-tunnus 0106282-8

Elintarvikehuoneisto

Café Succes, Korkeavuorenkatu 2, 00140 Helsinki.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Huonokuntoiset keittiötilojen pinnat tulee kunnostaa.

2. Huonokuntoiset kalusteet ja laitteet tulee kunnostaa tai kalusteet tulee vaihtaa uusiin.

3. Keittiötilat tulee siivota.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 31.5.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Café Succesiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 21.10.2019. Tällöin on havaittu pintojen ja kalusteiden olevan monin paikoin huonokuntoisia, tilojen ja kalusteiden olevan monin paikoin likaiset sekä siivouskaapin ja osan siivousvälineistä olevan likaisia. Lisäksi kirjallisessa omavalvontasuunnitelmassa ja omavalvonnan seurannassa oli puutteita. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 16.12.2019 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Café Succesiin on tehty uusintatarkastus 17.12.2019, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus). Joitakin korjaavia toimenpiteitä oli tehty, mutta tehdyt toimenpiteet eivät olleet riittävät: tilojen ja kalusteiden kunnossa ja puhtaanapidossa oli edelleen epäkohtia. Lisäksi kirjallisessa omavalvontasuunnitelmassa oli vielä puutteita. Korjaavat toimenpiteet edellytettiin tehtäväksi 16.2.2020 mennessä. Tilojen ja kalusteiden kunnossapidon osalta toimijaa pyydettiin toimittamaan Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön 31.1.2020 mennessä kirjallinen kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelmaa ei ole toimitettu.

Uusintatarkastuksella 17.2.2020 todettiin, että korjaavia toimenpiteitä oli tehty, mutta tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet edelleenkään riittävät. (Liite 3 Tarkastuskertomus)

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 11.3.2020 päivätyllä kirjeellä. (Liite 4)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Oy Addis Ab ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Oy Addis Ab ei ole itse ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II luvun I mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Luvun II mukaan elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävien tilojen lattia- ja seinäpinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (mukaan lukien laitteiden pinnat) ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia. Lisäksi Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Cafe Succesin keittiötilojen ja -kalusteiden kunnosta ja puhtaudesta ei ole huolehdittu riittävästi.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 21.10.2019

2. Tarkastuskertomus 17.12.2019

3. Tarkastuskertomus 20.2.2020

4. Oy Addis Ab:n kuuleminen 11.3.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote saantitodistuksella Oy Addis Ab:lle.

This decision was published on 15.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Terhi Juppi, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 75425

terhi.juppi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 21.10.2019
2. Tarkastuskertomus 17.12.2019
3. Tarkastuskertomus 20.2.2020
4. Oy Addis Ab:n/Café Succes kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.