Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, päätöksen antaminen, Best Trading import export Oy

HEL 2020-003026
More recent handlings
§ 4

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Best Trading import export company Oy:lle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Best Trading import export company Oy, Nupikuja 2 F, 00970 Helsinki, y-tunnus 2897264-5

Elintarvikehuoneisto

Best Trading import export company Oy, Tulppatie 1, 00880 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Best Trading import export company Oy on vastaanottanut siipikarjanlihaerän, jossa on todettu salmonellabakteereita, eikä erä siten täytä elintarvikelain 7 §:n mukaisia vaatimuksia.

Jäljellä olevan siipikarjanlihaerän (Frozen Chicken half breast, alkuperämaa Brasilia, pakkauspäivä 26.11.2019, viimeinen käyttöpäivä 26.11.2020 ja alkuperälaitos BR 3409) koko on noin 26 000 kg.
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisen elintarvikkeen kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarviketta ei voida muuttaa määräysten mukaiseksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää elintarvikkeet hävitettäväksi, palautettavaksi lähtömaahan tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Best Trading import export company Oy:n tulee ilmoittaa kirjallisesti 30.3.2020 mennessä ympäristöpalveluihin, mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy kyseisten tuotteiden suhteen. Toimenpiteet on tehtävä viranomaisvalvonnassa ja niihin liittyvistä yksityiskohdista on sovittava erikseen ympäristöpalveluiden kanssa.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Best Trading import export company Oy on elintarvikkeiden maahantuontia harjoittava yritys, joka varastoi elintarvikkeita pakkasvarastossa osoitteessa Tulppatie 1. Toiminta on rekisteröity 5.3.2020.

Best Trading import export company Oy on maahantuonut brasilialaista siipikarjanlihaa (pakaste) 27 000 kg. Ruokavirasto on tehnyt erälle eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen 25.2.2020. Tarkastuksen yhteydestä siipikarjanlihaerästä on otettu näyte, jossa todettiin Salmonella Minnesota. Siipikarjanlihaerä asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon 6.3.2020.

Tuotetta on yhteensä varastossa jäljellä noin 26 000 kg. Tuotteen merkintöjen mukaan pakkauspäivä on 26.11.2019, viimeinen käyttöpäivä 26.11.2021 ja alkuperälaitos BR 3409.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 56 ja 59 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 12.3.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 1).

Toimija on ilmoittanut palauttavansa tuotteet lähtömaahan (Liite 2).

Päätöksen perustelut

Laboratoriotutkimuksissa Best Trading import export company Oy:n siipikarjanlihaerässä (Frozen Chicken half breast, alkuperämaa Brasilia, pakkauspäivä 26.11.2019, viimeinen käyttöpäivä 26.11.2020 ja alkuperämaalaitos BR 3409) on todettu Salmonella Minnesota.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU 2017/625 artiklan 66 mukaan unioniin tulevien säännöstenvastaisten lähetysten tapauksessa on toteutettava kohdan 3 mukaiset toimenpiteet:
a) hävittää lähetys
b) lähettää lähetys edelleen unionin ulkopuolelle tai
c) saattaa lähetys erityiskäsittelyyn.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Best Trading import export company Oy:n kuuleminen 12.3.2020.
2. Best Trading import export company Oy:n ilmoitus erän palauttamisesta.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 7 §, 56 §, 59 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että ellei Best Trading import export company Oy ole ilmoittanut 30.3.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin aikoo asiassa ryhtyä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi päättää toimenpiteistä ja määrätä ne teetettäväksi toimijan kustannuksella. Tällöin toimenpiteet teetetään siten, että toimijan taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Best Trading import export company Oy:lle.

This decision was published on 19.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Helena Rintala, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20836

helena.rintala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö