Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulujen kerhotoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 2020, Opetushallitus

HEL 2020-003060
More recent handlings
§ 231

Opetushallituksen valtionavustus kouluille kerhotoiminnan kehittämiseen 1.1.2021 - 31.12.2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa kerhotoiminnan kehittämiseen saadun 100 000 euron valtionavustuksen kaupungin suomenkielisille ja ruotsinkielisille kouluille ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. Avustukset on jaettu kouluille vuosiluokkien 3.-9.oppilasmäärien suhteessa painottaen kouluja, joissa kouluterveyskyselyn 2019 mukaan harrastetaan keskimääräistä vähemmän. Koulukohtainen laskenta on liitteenä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla oli päätetty hakea valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen 22.5.2020 päivätyllä hakemuksella. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 23.10.2020 Dnro 121/470/2020 ajalle 24.10.2020 - 31.12.2021 siten, että hyväksytyt kokonaismenot ovat 142 858 euroa, josta avustuksen osuus 100 000 euroa (70 %) ja omavastuun osuus 42 858 euroa (30 %). Opetushallituksen kriteereinä avustukselle oli, että rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokkien 3.-9. kerhotoiminnalle ja kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi kerhoja suunnataan vähän harrastaville lapsille ja nuorille.

Koulukohtaisessa laskennassa on käytetty Kouluterveyskyselyn 2019 koulukohtaisia tuloksia harrastamisen yleisyydestä, sekä erikseen taidetta ja kulttuuria harrastavista ja liikuntaa harrastavista. Yläasteen tuloksista on otettu huomioon sekä omatoimisesti että ohjatusti harrastavat. Laskennassa jokaiselle koululle on laskettu oma kerroin kouluterveyskyselyn vastausten mukaan, kerroin on laskettu erikseen 3-6 ja 7-9-luokkalaisille ja summattu tulos koulukohtaisesti. Jos koulun vuoden 2019 tulos ei ollut käytettävissä, käytetään koko kaupungin keskimääräistä tulosta.

Kouluja ohjeistetaan rahojen käytöstä sähköpostitse tammikuussa 2021, rehti-tiedotteella ja Helmessä. Kerhorahat käytetään 31.12.2021 mennessä.

Koulun kerhotoiminta tukee omalta osaltaan perusopetuksen toteuttamista kouluilla ja lisää oppilaiden hyvinvointia.

This decision was published on 22.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Eriksson, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 84062

sami.eriksson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja