Vuokraus, tontti 41302/14, Suurmetsä, Alppikylä, As Oy Helsingin Alppihovi

HEL 2020-003088
More recent handlings
§ 150

Asuntotontin (pientalo, 840 k-m2) pitkäaikaisen vuokrauspäätöksen kumoaminen ja lyhytaikainen uudelleen vuokraaminen As Oy Helsingin Alppihoville rakennusluvan hakemista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41302/14)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti

A

kumota 8.2.2022, 24 § tekemänsä pitkäaikaisen maanvuokrauspäätöksen koskien 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin 41302 tonttia 14 (kiinteistötunnus 91-41-302-14, os. Pitsinvirkkaajankatu 16).

B

vuokrata As Oy Helsingin Alppihoville (Y-tunnus 2912349-3) Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin 41302 tontin 14 (kiinteistötunnus 91-41-302-14, pinta-ala 2 972 m², os. Pitsinvirkkaajankatu 16) rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.9.2022 -31.8.2023 liitteen 1 mukaisin ehdoin.

C

periä maanvuokraa 4 335,69 euroa kolmea kuukautta vastaavalta ajalta 8.2.2022, 24 § päättämänsä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen perusteella, jolloin As Oy Helsingin Alppihovi oli edellisen osakkeenomistajan omistuksessa.

D

laittaa vuokralaiselle tiedoksi ja noudatettavaksi liitteinä 4 ja 5 olevat yhteisjärjestelysopimukset, jotka tullaan liittämään tuleviin pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Vuokranantajana Helsingin kaupunki hyväksyy po. sopimuksen mukaiset järjestelyt, mutta se ei vastaa mistään siitä aiheutuvista velvoitteista, haitoista, vahingoista eikä kustannuksista tai sopimuksessa tarkoitettujen oikeuksien toteutumisesta.

Vuokranantaja ei myöskään vastaa velvoitteista, haitoista, vahingoista eikä kustannuksista, mikäli sopimuksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä velvoitteista, haitoista, vahingoista eikä kustannuksista, mikäli po. tonttien välillä ei ole sovittu kaikista niiden toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista/yhteisjärjestelyistä tai mikäli sopimusta joudutaan myöhemmin täydentämän tai muuttamaan.

A1141-833

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista kaupunkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa on kaupunkiympäristölautakunta päätöksellään 29.5.2018 (280 §) delegoinut muun muassa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun asuntotonttitiimin päällikölle.

Asuntotonttitiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

Aiempi asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaja myi yhtiön uudelle toimijalle. Tontista oli kuitenkin tehty pitkäaikainen maanvuokrauspäätös noin kolmeksi kuukaudeksi edelliselle omistajalle ennen kuin asunto-osakeyhtiö vaihtoi omistajaa. Uusi omistaja hakee uutta rakennuslupaa omille suunnitelmilleen ja siksi on perusteltua periä po. kolmelta kuukaudelta vuokraa kaupungista johtumattomista syistä, jolloin tontti on kuitenkin ollut varattu yksinomaan asunto-osakeyhtiön käyttöön.

Muilta osin päätöksen perustelut ilmenevät liitteenä 3 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 01.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö

Attachments

4. Korttelin 41302 tonttien 14 ja 27 yhteisjärjestelysopimus
5. Korttelin 41302 tonttien 14-19 yhteisjärjestelysopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.