Tutkimuslupa, Klasslärares uppfattningar om inkludering

HEL 2020-003130
More recent handlings
§ 46

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-003130

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 31.12.2020.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd för pro gradu avhandling. Syftet med avhandlingen är att få en djupare förståelse och mera kunskap om svenskspråkiga klasslärares uppfattningar om inkludering. Avhandlingen ingår i projektet MAPS, Mixed classes And Pedagogical Solutions, där temat är inklusion i utbildningskontext från ett intersektionellt perspektiv. I projektet är målet att ta reda på hur olika inkluderande regelverk och processer tar sin form i olika lågstadier.

Undersökningen är en kvalitativ studie och metoden är tematiska (semi-strukturerade) intervjuer. Forskare intervjuar 6-10 svenskspråkiga behöriga klasslärare i fyra skolor.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 31.12.2020.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:
- Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 1.8.-31.12.2020. Intervjuer sker under skolornas och läroinrättningarnas arbetstid.
- Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.
- Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.
- Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.
- Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.
- Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

This decision was published on 26.05.2020

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Liisa Kiltilä, tutkimusassistentti, telefon: 09 310 28707

liisa.kiltila@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten

Attachments

1. Confidential: MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.
2. Confidential: MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.
3. Confidential: MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.