Vuokraus, toimitila, Viikin kirjasto, Viikinkaari 11, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-003321
More recent handlings
§ 20

Toimitilojen tilapäinen vuokraus kaupunkiympäristön toimialalta Viikin kirjaston käyttöön osoitteesta Viikinkaari 11

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja hyväksyi päätöksen perusteluissa esitetyn tarvekuvauksen Viikin kirjaston käyttöön tulevan väistötilan vuokraukseen liittyen. Vuokrattava noin 112 m² väistötila sijaitsee osoitteessa Viikinkaari 11. Tilat vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalta, joka puolestaan vuokraa tilat Helsingin yliopistolta.

Päätöksen perustelut

Viikin kirjasto on menossa peruskorjaukseen kiinteistön omistavan Helsingin yliopiston toimesta 1.6.2020 alkaen. Yliopisto on järjestänyt väistötilaa myös Viikin kirjaston käyttöön peruskorjauksen ajaksi. Varsinaisen kirjastotilan vuokranmaksu päättyy peruskorjauksen alkaessa, mutta vuokraa maksetaan korjaustöiden ajan väistötilasta. Arvioitu tarve väistötilalle on noin yksi vuosi. Väistötila on yhteiskäyttötilaa yliopiston kirjaston kanssa.

Väistötila vuokrataan 1.6.2020 alkaen peruskorjaushankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen valmistumiseen asti, arviolta kesään 2021. Väistötilan vuokra on 2 000 euroa kuukaudessa (noin 17,90 euroa/m²/kk). Vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa väistötilasta kaupunkiympäristön toimialalle yleiskustannuskorvausta 0,5 euroa/m²/kk eli 56 euroa/kk.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja