Aukioloajat, ruotsinkieliset päiväkodit, tilapäiset sulkemiset vuonna 2020

HEL 2020-003489
More recent handlings
§ 84

Stängningar av daghem och gruppfamiljedaghem under julen och årsskiftet 2020

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade stänga följande daghem under perioden

23.12.2020 - 31.12.2020:

Dh Solhälla
Verksamheten i dh Solhälla avslutas 22.12.2020. Daghemmet Fredriksberg startar sin verksamhet 4.1.2021 som ersätter dh Solhälla.

23.12.2020 - 5.1.2021:

Dh Alexia
Dh Fenix

28.12.2020 - 5.1.2021:

Dh Botby
Dh Killingen
Dh Kvarnberget
Dh Landbo
Dh Lasse-Maja
Dh Lekstugan
Dh Pilten
Dh Skatan
Dh Staffan
Dh Strandboden
Dh Viktoria
Dh Ågeli
Gfdh Bystugan
Gfdh Lyckostugan
Gfdh Stjärnan
Gfdh Storstugan
Gfdh Svanen
Gfdh Säven

Förskoleundervisningen slutar 22.12.2020 och börjar när skolan startar
7.1.2021.

Dh Drumsö förskola, paviljongen erbjuder kompletterande
småbarnspedagogik under perioden 4.1.2021 - 5.1.2021.

Beslutsmotivering

Enligt kapitel 15, § 8 punkt 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga har
direktören för svenska servicehelheten till uppgift att besluta om öppettiderna för verksamhetsenheterna inom den svenska småbarnspedagogiken.

This decision was published on 04.12.2020

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Sophie von Knorring, förvaltningsassistent, telefon: 09 310 44816

sophie.vonknorring@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten