Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen, OKM

HEL 2020-003575
More recent handlings
§ 120

Valtionavustuksen hakeminen Opetus- ja kulttuuriministeriöltävarhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 tarkoitettua rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2 000 000 euroa ajalle 1.8.2020 - 31.12.20201 Omarahoitusosuus 500 000 euroa. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntija Pasi Brandtin toimimaan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen liittyvän hankehakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa

Päätöksen perustelut

Opetus- kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion vuoden 2020-2021 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutos, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalveluperiaatteen vahvistaminen sekä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömän ja riittävän varhaisen tuen saaminen.

Hankkeen tuloksena mallinnetaan yksikkökohtainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintamalli. Lisätään varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja erityisavustajia päiväkoteihin, tarkoituksena luoda uusia pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä varhaiseen tukeen. Kehitetään edelleen varhaiskasvatuksen monikielisen ohjauksen mallia ja arvioidaan sitä osana lapsen kehityksen ja oppimisen tukea.

This decision was published on 05.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja