Virkasuhteen täyttäminen, rakennusvalvontapalvelut, lupa-arkkitehdin virka, työavain KYMP-03-23-20

HEL 2020-003672
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:den lupa-arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:den yksikön päällikkö päätti valita lupa-arkkitehdin virkaan (017664) ********** 1.8.2020 alkaen 3456,24 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Lupa-arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 10.3.2020.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 19.3.-9.4.2020. Hakuaika päättyi 9.4.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelut, Rakennuslehdessä ja safa.fi-sivulla.

Virka oli uudelleen haettavana 17.4.-11.5.2020. Hakuaika päättyi 11.5.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Rakennuslehdessä ja safa.fi-sivulla, Rakennustarkastusyhdistys RTY-verkkosivulla, Kuntatekniikka.fi-sivulla sekä duunitorilla.

Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 3000 kem saakka. Arkkitehti käyttää virkatehtävissään julkista valtaa. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Lupa-arkkitehdin kelpoisuusvaatimuksena on rakennusarkkitehdin tutkinto tai vastaava alempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytettiin kokemusta rakennussuunnittelutehtävistä ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä tehtävistä.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta sekä kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen. Työ on asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelutyötä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Lupa-arkkitehdin virkaan haki hakuajan kuluessa 11 henkilöä,
joista 6 ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: **********

Hakijoita haastattelivat 18.-29.5.2020 **********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Lupa-arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus ja kyky soveltaa niitä käytännössä. Hyvät lähtökohdat tehtävään antaa monipuolinen rakennussuunnittelukokemus.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset lupa-arkkitehdin viran menestykselliseen hoitamisen ovat **********

Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja hänellä on monipuolinen ja laaja kokemus rakennusarkkitehdin työtehtävistä eri arkkitehtitoimistoissa sekä laivasuunnittelussa. Hän omaa tehtävän edellyttämää kykyä vastata lupa-arkkitehdin tehtävästä itsenäisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 05.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aarno Alanko, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26474

aarno.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Aarno Alanko
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.