Valtuustoaloite, Hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottaminen

HEL 2020-003992
More recent handlings
Case 27. / 582 §

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Juhani Strandén esittää aloitteessaan hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamiseksi puiden karsimista riskikohteissa sekä kastelun lisäämistä, jotta siitepölyn määrää saadaan vähennettyä ja ilmanlaatua parannettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että puiden siitepölyn aiheuttaman haitan helpottamiseen ei ole nopeasti vaikuttavia keinoja. Aloitteessa ehdotetut karsiminen ja kastelu ovat tehottomia ja kalliita toimenpiteitä tuulipölytteisten puiden suuren määrän ja kaukokulkeumien vuoksi. Siitepölyn lisäksi myös mm. katupöly, pakokaasut, savut ja kaukokulkeutuvat saasteet voivat aiheuttaa oireita. Toimivien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan vielä kartoitus-, selvitys- ja tutkimustyötä. Ongelmasta kärsiville henkilöille saadaan nopeimmin ja tehokkaimmin apua lääkitsemisen, suojaamisen ja siedättämisen keinoin.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunkiympäristön toimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Close

This decision was published on 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi