Lainahakemus, Jätkäsaaren jalkapallohalli, PPJ Jalkapallohalli Oy

HEL 2020-004058
More recent handlings
Case 8. / 363 §

Lainan myöntäminen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää PPJ Jalkapallohalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 500 000 euron lainan Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakennettavan jalkapallohallin rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

PPJ Jalkapallohalli Oy on Pallo-Pojat Juniorit ry:n 100 % omistama tytäryhtiö. Pallo-Pojat Juniorit ry:n jäsenmäärä on pääkaupunkiseudun jalkapalloseuroista toiseksi suurin ja edelleen kasvava toiminta-alueen lisääntyvän asunto- sekä täydennysrakentamisen myötä. Seuralla on eteläisen Helsingin ainoa jalkapallohalli Hernesaaressa, mutta se joutuu ennalta sovitusti luopumaan hallista alueen asuntorakentamisen myötä.

PPJ Jalkapallohalli Oy on suunnitellut rakentavansa Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelle ylipainerakenteisen hallin, jonne rakennetaan tekonurmipintainen, kokonaispinta-alaltaan noin 75 x 115 m jalkapallokenttä. Ylipainehallin keskeinen sijainti Jätkäsaaressa on huomioitu arkkitehtonisin ratkaisuin. Hallin on suunniteltu valmistuvan vuoden 2020 aikana. Hankkeen toisessa osassa, johon haetaan erillinen rahoitus, on suunniteltu rakennettavan kerhotalo, jossa sijaitsevat mm. pukuhuone-, sauna-, kokous-, toimisto-, kahvio-, monitoimi- ja wc- tilat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Jätkäsaaren liikuntapuiston alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein. Kaupunginhallitus päättää tässä samassa kokouksessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan oikeudesta vuokrata maa-alue PPJ Jalkapallohalli Oy:lle Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta 31.12.2043 asti.

PPJ Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 837 904 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 1 500 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan seuran takaamalla 1 857 904 euron ulkopuolisella rahoituksella ja 400 000 euron omalla pääomalla ja muulla tuella 80 000 euroa.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä PPJ Jalkapallohalli Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 1 500 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin PPJ Jalkapallohalli Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan jalkapallohallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 14,1 miljoonaa euroa.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.05.2020 § 90

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle PPJ Jalkapallohalli Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakennettavaa tekonurmipintaista kenttää ja jalkapallohallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 500 000 euron lainan myöntämistä kahdenkymmenen (20) vuoden laina-ajalla PPJ Jalkapallohalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena tekonurmipintaisen kentän ja täysimittaisen ylipainerakenteisen jalkapallohallin toteuttamiseksi yhtiölle Jätkäsaaren liikuntapuistosta vuokrattavalle maa-alueelle. PPJ Jalkapallohalli Oy on Pallo-Pojat Juniorit ry:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien ja toimintaa palvelevien oheistilojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. PPJ Jalkapallohalli Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti Etelä-Helsingin alueella lisää omalta osaltaan alueen ympärivuotisia harjoittelumahdollisuuksia. Toteutuessaan hanke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla myöskin kaupungin omaa rakentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimus 31.12.2043 saakka.

PPJ Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 837 804 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1 500 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan seuran takaamalla 1 857 904 euron ulkopuolisella rahoituksella, omalla pääomalla 400 000 euroa ja muulla tuella 80 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Close

This decision was published on 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Attachments

2. Liite 3 Hankekuvaus
3. Liite 5 Kustannusarvio
4. Liite 6 Rahoituslaskelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.