Hankerahoitus, EU:n REC-ohjelma, hanke Inspired by Equality

HEL 2020-004075
More recent handlings
§ 49

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Drivers of Equality”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle enintään 12 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen Drivers of Equality (projektinumero 1098080) kustannusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Drivers of Equality -hankkeen tarkoituksena on edistää toiminnallista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa erityisesti paikallisella tasolla sekä tukea paikallishallintojen toiminnallista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimisprosessia. Hankkeessa kehitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoverkkokoulutus, jossa kehitetään uusia syrjintäkohtaisia koulutuskokonaisuuksia täydentämään Helsingin kaupungin olemassa olevaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutusta. Lisäksi hankkeessa laaditaan verkossa toimiva työkalu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseksi.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Drivers of Equality -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 30.3.2020 § 78 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Rights, Equality and Citizenship (REC)  -ohjelmasta 28.07.2020 hankekoodilla 963303.

Hanketta koordinoi oikeusministeriö ja siihen osallistuu partnereina Helsingin kaupungin lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Hankkeen hyväksytty kokonaisbudjetti on 400 000 euroa. Hankkeen Helsingin kaupungin vastuulla toteutettavan osion osuus koko hankkeen budjetista on 81 000 euroa, josta Helsingin kaupungin omarahoitusosuus on enintään 5 000 euroa. Helsingin osahankkeen vuoden 2022 arvioitavat kustannukset ovat enintään 12 000 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan ta-kohdassa 1 50 04. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098080 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 02.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö