Vuokraus, alueen vuokraaminen, harjoitusjäähalli, Herttoniemi, Helsingin liikuntahallit Oy co Jääkenttäsäätiö

HEL 2020-004348
More recent handlings
Case 17. / 308 §

Alueen vuokraaminen Herttoniemestä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle jäähallin rakentamista varten

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemessä sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn alueen vuokraamisen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2043 asti. Vuokrattavalle alueelle rakennetaan noin 6 967 kerrosneliömetrin suuruinen harjoitusjäähalli.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Herttoniemen harjoitushalli ja kaupungin jääkapasiteetti

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee Herttoniemessä sijaitsevan alueen pitkäaikaista vuokraamista harjoitusjäähallin rakentamista varten. Hakemus ja jäähallin hankesuunnitelma ovat esityksen liitteinä.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n omistaa kaupunkikonserniin kuuluva Jääkenttäsäätiö. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle alueelle kaksikerroksinen 6 967 kerrosneliömetrin suuruinen harjoitusjäähalli. Rakennukseen on suunniteltu kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa ja näiden oheistiloja. Yhtiön tarkoituksena on jäädä harjoitusjäähallin omistajaksi ja huolehtia kustannuksellaan sen toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Harjoitusjäähalleja ylläpitää Helsingissä tällä hetkellä neljä toimijaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut vastaa Oulunkylän ja Pirkkolan jäähalleista, joissa on yhteensä kolme jääkenttää. Pirkkolan kentät ovat tällä hetkellä poissa käytöstä, kunnes uusi jäähalli syksyllä valmistuu. Jääkenttäsäätiökonsernilla on yhteensä 15,5 harjoitusjääkenttää Nordenskjöldinkadun, Hernesaaren, Salmisaaren, Kaarelan, Konalan, Vuosaaren, Malmin ja Paloheinän jäähalleissa. Näistä Konalan ja Hernesaaren jäähallit ovat sulkeutumassa lähivuosina. Niiden mukana poistuu kaksi jääkenttää Konalasta ja kaksi kokonaista ja yksi puolikas kaukalo Hernesaaresta. Kaupunkikonsernin toimijoiden lisäksi Nuorisojääkenttä Oy:llä on kaksi harjoitusjääkenttää Myllypuron jäähallissa ja Hartwall Arenalla yksi.

Suurhankkeiden koordinaatioryhmän linjauksen mukaan kaupungin harjoitusjäähallikapasiteetti ei saisi tulevaisuudessa pienentyä. Kapasiteetin kasvattamiselle on selkeä paine harrastajamäärien kasvaessa tulevina vuosina. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Konalan ja Hernesaaren poistuvat jääkentät pystytään korvaamaan Pirkkolan ja Herttoniemen uusilla jäähalleilla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään edellyttänyt, että Herttoniemen jäähallissa tulee olemaan viikoittain myös vapaita yleisöluisteluvuoroja.

Alueen asemakaava ja hallinta

Vuokrausalue käsittää asemakaavan 11872 korttelin 43285 tontin 2, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Asemakaava on saanut lainvoiman 21.5.2010. Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 13 322 neliömetriä. Rakennusoikeutta on 7 400 kerrosneliömetriä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra määritellään asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräinen vuosivuokra on 7 400 k-m² x 12 euroa/k-m² x 19,74 x 5 % = 87 645,60 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa enintään
31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa arvonlisäverottomana 43 822,80 euroa. Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin harjoitushallin rakennustyöt alkavat.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Helsingin Liikuntahallit Oy:n kanssa sisältää vuokratukea. Harjoitusjäähallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, lähialueiden koulu- ja päiväkotiluokat sekä muut lähialueen asukkaat, perheet ja harrasteryhmät. Vuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 47

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 13 322 m²:n suuruisen tontin numero 2 mukaisen maa-alueen vuokraamista Helsingin Liikuntahallit Oy:lle. Vuokra-alueelle sijoitetaan noin 6 967 k-m²:n harjoitusjäähalli oheistiloineen.

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että hallissa tulee olemaan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Lisätään päätösesityksen viimeiseksi (4) kappaleeksi:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että hallissa tulee olemaan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja."

Kannattaja: Sami Muttilainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen yksimielisesti.

16.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikuntapaikkapäällikkö 01.06.2020 § 21

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö päätti vuokrata Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (c/o Jääkenttäsäätiö) Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 tontin nro 2 (os. Johan Sederholmin tie 1b) noin 13 322 m²:n suuruisen maa-alan jäähallin rakennusluvan hakemista ja mahdollista rakennettavuustutkimuksia varten. Kaavan mukainen sallittu rakennusoikeus on 7 400 k-m².

Vuokraus on voimassa 1.7.2020 - 30.6.2021 välisen ajan, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes pitkäaikainen vuokraus alkaa.

Vuokraukseen liittyvät ehdot:

1

Vuokranmäärä vuokra-ajalta on 3 640,80 euroa (alv. 0 %), mikä vastaa yhden (1) kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokran eräpäivä on 15.12.2020.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty rakennettavan jäähallin osalta virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yksikköhintaa 12,00 euroa/kem² Vuokra peritään rakennusoikeuden 7 400 k-m² mukaan.

2

Vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa.

3

Vuokralainen on tietoinen, ettei tontin pitkäaikaista vuokrausta ole käsitelty vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

4

Vuokralaisen on selvitettävä mahdollisen asukaskuulemisen tarve yhdessä asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa rakennuslupaprosessin yhteydessä.

5

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä muutenkaan käyttää tonttia muuhun tarkoitukseen.

6

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain säännöksiä.

Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus, korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovutetaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston
käyttöön.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista pitkäaikaista vuokrasopimusta ei voida solmia.

Päätöksen perustelut

Hanke

Helsingin Liikuntahallit Oy (c/o Jääkenttäsäätiö) on anonut Helsingin 43. Herttoniemen kaupunginosasta maa-alueen vuokrausta jäähallin ja oheistilojen rakentamista.

Rakentamisen suunnittelua ja mahdollisia rakennettavuustutkimuksia varten on perusteltua vuokrata maa-alue lyhytaikaisella vuokrauksella ennen varsinaisen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmimista.

Kaava- ja tonttitiedot

Hankkeeseen liittyvä, rakennettava maa-alue sijaitsee Helsingin 43. kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 tontti 2.

Tontti on asemakaavassa nro 11872 osoitettu urheiluhallitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Tontin maapinta-ala on 13 322 m² ja rakennusoikeus 7 400 m².

Tontti on yleiskaavassa (2016) osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi
(A2), jossa aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.

Kaupungin sisäinen vuokraus

Maa-alue on vuokrattu kaupungin sisäisellä vuokrauksella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kaupunkiympäristön toimialalla 21.2.2020 tehdyllä päätöksellä.

Vuokra-alue

Vuokra-alueen kokonaispinta-ala on noin 13 332 m². Vuokra-alueelle sijoitetaan noin 6 700 - 7 400 k-m² jäähalli, jossa on kaksi kaukaloa sisältävä harjoitushalli oheistiloineen sekä sisäliikuntatila.

Vuokran määrittely

Vuokra peritään rakennusoikeuden mukaan.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Täysimääräinen vuosivuokra vuonna 2020 (vuoden 2019 keski-indeksillä 19,68) on 87 379,20 (alv.0 %). Vuokraa subventoidaan 50 %. Perusvuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

Vuokra-ajalta 1.7.2020 - 30.6.2021 peritään 3 640,80 euroa (alv. 0%), mikä vastaa yhden kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokra peritään yhdessä erässä. Eräpäivä 15.12.2020.

Vuokran laskukaava:
7 400 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,68 x 50 % x 1/12 kk = 3 640,80 euroa

Määräaikainen maa-alueen vuokraus tehdään ajalle 1.7.2020 - 30.6.2021, kuitenkin kauintaan siihen saakka kun pitkäaikainen maa-alueen vuokraus alkaa. Täysimääräinen vuosivuokra täsmennetään pitkäaikaisen vuokrauksen yhteydessä rakennettavan alueen mukaiseksi.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 5:ssa tehdyn delegointipäätöksen mukaan päätöksen tekevä viranhaltija on liikuntapaikkapäällikkö, joka saa antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seuraavin perustein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun perusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuokrauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Close

This decision was published on 05.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.