Suunnitelmien ja hankinta-arvon hyväksyminen, Hitas tontit 33364/7 ja 8, Asunto Oy Helsingin Ryytisalvia (Puolihitas)

HEL 2020-004358
More recent handlings
§ 47
This decisionmaker is no longer active

Hitas suunnitelmien ja hankinta-arvon hyväksyminen, tontit 33364/7 ja 33364/8, Asunto Oy Helsingin Ryytisalvia (Puolihitas)

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä tonteilla 33364/7 ja 8 sijaitsevan As. Oy Helsingin Ryytisalvian (Puolihitas) suunnitelmat sekä hyväksyä hankkeen velattomaksi hankinta-arvoksi 8 291 440 euroa (alv. 24%).

Hankkeessa tonteille rakennetaan kuusi kaksikerroksista puurakenteista rivitaloa (asuntoja yht. 27 kpl). Jokaisessa huoneistossa on oma sauna ja rakenteellinen varaus tulisijan hormille. Rakennusten katoilla on varaus aurinkopaneeleille uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Hanke toteutetaan hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona (Puolihitas). Hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta 40% tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 asm².

Sallittu kerrosala 2400 m² (tontit yht.)
Käytetty kerrosala 2376,5 m² (tontit yht.)
Asuntoala 2112 asm²,
josta perheasuntoja 51,7 % ja perheasuntojen keskipinta-ala on 91 asm².

Autopaikkoja 28 kpl.

Suunnitelmatiedot ovat Hitas-työryhmän lausunnosta ja yhtenevät jätetyn rakennuslupahakemuksen tietojen kanssa.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu Hitas-työryhmän puoltavaan lausuntoon 20.3.2020.

This decision was published on 07.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Grön, rakennusneuvoja, puhelin: 09 310 34172

jouni.gron@hel.fi

Decisionmaker

Marjo Tapana
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Hitas-työryhmän lausunto
2. Uusien Hitas-asuntojen markkinointi- ja myyntiohje_261018-liite

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.