Viran perustaminen, johtajan virka, Liikennelaitos

HEL 2020-004756
More recent handlings
Case 4. / 302 §

Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran perustaminen liikenneliikelaitokseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti omaisuudenhallintayksikön johtajan viran liikenneliikelaitokseen 1.9.2020 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää, että kaupunginhallitus perustaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) uuden organisaation mukaisesti 1.9.2020 lukien HKL:n omaisuuden hallintayksikön johtajan viran.

HKL:n organisaation kehittämisen osana muodostettu omaisuudenhallintayksikkö on uusi ylimmän tason organisaatioyksikkö. HKL:n yksiköitä johtavat virkoihin nimetyt yksikön johtajat. Omaisuudenhallintayksikön johtajan tehtävässä edellytetään virkasuhdetta, koska siinä käytetään delegoitua päätösvaltaa mm. investoinneista ja hankinnoista päätettäessä. Uuden yksikön perustamisen myötä on tarpeen perustaa uusi yksikön johtajan virka.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määräraha liikelaitoksen talousarviossa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.4.2020 osana HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämistä, että HKL:n organisaatio jakautuu 1.9.2020 alkaen nykyisen infra- ja kalustoyksikön tehtäväkentän osalta seuraaviin kahteen yksikköön:

- omaisuudenhallintayksikkö- suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävän viran kokonaispalkaksi 7 200 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 § 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Close

This decision was published on 25.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi