Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, pelastuskomentaja, työavain KANSLIA-07-5-19

HEL 2020-004759
More recent handlings
Case 8. / 306 §

Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus otti tradenomi (YAMK), va. pelastuskomentaja Jani Pitkäsen Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan 9 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Pelastuskomentajan virka

Kaupunginhallitus on 30.9.2019, § 659 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen pelastuskomentajan virasta 1.2.2020 lukien ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Virka oli julkisesti haettavana 7.–24.1.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-verkkopalvelussa.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii pelastuslautakunnan alaisuudessa.

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastuskomentaja. Pelastuskomentaja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus.

Hallintosäännön 8 luvun 1§:n 10 kohdan mukaan pelastuskomentajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Pelastuslautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että virkaan valittavalta edellytetään näyttöä suuren operatiivisen organisaation johtamisesta sekä kokemusta pelastus-, valmius- tai turvallisuusalan tehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa ihmisten johtamistaitoa; tahtoa ja taitoa johtaa henkilöstön työhyvinvointia ja rakentaa yhteistyötä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 22 henkilöä. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus pelastus-, valmius- tai turvallisuusalan tehtävistä, näyttöjä operatiivisen organisaation johtamisesta ja yhteistyötaidoista, sekä kokemusta ja näkemystä henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Hakijoita haastattelivat ajalla 11.– 25.2.2020 toimialajohtaja Mikko Aho, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, valmiuspäällikkö Minna Liimatainen kaupunkiympäristön toimialalta sekä rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija Jani Pitkänen on suorittanut tradenomin tutkinnon (YAMK) turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa Laurea ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Lisäksi hän on suorittanut turvallisuuden erikoisopintojen opintokokonaisuuden Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2007, insinöörin tutkinnon (AMK) Savonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2005 sekä pelastajan ammattitutkinnon Helsingin pelastuskoulussa vuonna 1999. Hän on aloittanut opinnot Helsingin kaupungin Executive MBA -koulutusohjelmassa syksyllä 2019. Hakija on toiminut Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan viransijaisena lokakuusta 2019 alkaen ja avoimen viran hoitajana 1.2.2020 alkaen. Vakinaisessa virassaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut ko. pelastuslaitoksella aluepäällikön, palomestarin, paloesimiehen ja palomiehen tehtävissä. Vuodesta 2007 alkaen hän on lisäksi toiminut oman toimensa ohella Kriisinhallintakeskuksen ja Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijana ja Finn Rescue Teamin joukkueenjohtajana.

Hakijalla on monipuolista kokemusta kaikilta pelastustoiminnan esimiestasoilta Helsingin pelastuslaitoksessa. Hänen profiilissaan korostuu tämänhetkisen toimintaympäristön vankka tuntemus ja hän tuntee hyvin pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen kohdistuvat odotukset ja haasteet. Hänen näkemyksensä pelastuslaitoksen johtamisen suuntaviivoista ovat nykyaikaisia ja niissä korostuu yhteistyön ja henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä valmentava johtamistapa. Hakijalla on hyvät sidosryhmä- ja viranomaissuhteet keskeisiin pääkaupunkiseudun ja kansallisiin toimijoihin, ja hän on verkostoitunut myös kansainvälisesti muun muassa asiantuntijakouluttajana, arvioitsijana ja pelastustoiminnan kehittäjänä.

Hakija **********

**********

Haastatelluista neljä kutsuttiin Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöarviointiin.

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, toimialajohtaja Mikko Aho, henkilöstöjohtaja Nina Gros, valmiuspäällikkö Minna Liimatainen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman haastattelivat henkilöarviointien jälkeen ********** ja Jani Pitkäsen 2.4.2020.

Pormestari Jan Vapaavuori, Sami Sarvilinna ja Mikko Aho haastattelivat ********** ja Jani Pitkäsen 9.4.2020.

Kummallakin kärkiehdokkaalla on monipuolinen kokemus työstä pelastustoimen eri esimiesrooleissa, hyvä ymmärrys pelastuslaitoksen ja -toimen kehittämistarpeista sekä käytännössä osoitettu kyky ja taito johtaa suurta operatiivista organisaatiota. Kumpikin on johtamistavaltaan ihmislähtöinen ja omaa hyvät valmiudet kehittää pelastuslaitoksen henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia.

Hakija **********

Hakija Jani Pitkäsen vahvuutena voidaan pitää hänen energisyyttään ja strategista hahmotuskykyään. Hänellä on realistinen käsitys toimintaympäristöstä sekä aito halu muuttaa ja kehittää sitä. Hänen lähestymistapansa on ratkaisuhakuinen ja hänellä on tuoreita ajatuksia johtamisen menetelmistä, joilla luodaan uudenlaista kulttuuria. Hänellä on siten hyvät edellytykset pelastuslaitoksen ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin vastaamiseen. Hänen käytännön kokemuksensa suuren organisaation muutosjohtamisesta ei ole kovin pitkä, mutta samalla on todettava, että hänen näyttönsä pelastuskomentajan viran hoidosta kuluneiden kuukausien ja muun muassa pandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana ovat hyvät.

Pelastuslautakunnan esitys

Pelastuslautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 28.4.2020, § 16. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että Jani Pitkänen täyttää parhaiten pelastuskomentajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan esitykseen perustuen on katsottava, että Jani Pitkäsellä on parhaat edellytykset pelastuskomentajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Arvioinneissa erityistä huomioita on kiinnitetty johtamistapaan ja kokemukseen muutosten läpiviejänä, valmiuksiin uudistaa laitoksen henkilöstöjohtamista sekä kykyyn työskennellä vaikuttavasti verkostoissa ja edistää yhteistyötä. Lisäksi arvioitiin hakijan näkemyksiä Helsingin pelastuslaitoksen uudistustarpeista ja toiminnan kehittämisestä, sekä laajemmin kansallisen pelastustoimen kehityksen suuntaviivoista.

Jani Pitkäsen valintaa puoltaa muun muassa hänen vahva näkemyksensä ja halunsa luoda uudenlaista johtamista ja toimintakulttuuria pelastuslaitokselle. Hänen ajatuksensa johtamisesta ovat positiivisia ja perustuvat vahvasti yhteistyöhön ja henkilöstön osallistamiseen. Johtamistavaltaan hän on valmentava ja ihmisläheinen, ja hänellä on ennakkoluulottomia ajatuksia uudenlaisten johtamiskäytäntöjen tuomiseksi osaksi pelastuslaitoksen johtamisen keinovalikoimaa. Muutoksen johtamisessa hänen näkemyksensä perustuvat konkreettisiin suunnitelmiin ja kykyyn hyödyntää moderneja muutoksen johtamisen menetelmiä uudistusten läpiviemiseksi.

Hänen toimintaympäristön tuntemuksensa on vankka ja hänen ajatuksensa pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä monimuotoisesti ja ennakoivasti ovat strategialähtöisiä ja perustuvat yhteistyöhön niin laitoksen sisällä, kaupunkiorganisaatiossa kuin suhteessa ympäröiviin toimijoihin. Hänen ajatuksensa muun muassa pelastajien ammatillisen mielikuvan, samoin kuin ylipäänsä pelastuslaitoksen työnantajankuvan vahvistamisesta ja sitomisesta entistä vahvemmin osaksi muuttuvaa yhteiskuntaa ovat kiinnostavia. Samoin Pitkäsen näkemykset tiettyihin, akuutisti ratkaistaviin toimintavalmiuteen liittyviin kysymyksiin ovat punnittuja ja kokonaisvaltaisia.

Työskentelytavaltaan hän on suunnitelmallinen ja huolellinen, mutta samalla tehokas ja tavoiteorientoitunut. Hän on helposti lähestyttävä, keskusteleva ja kuunteleva esimies, joka johtaa asioiden kautta sparraten ja tavoitelähtöisesti.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Lautakunnan päätöksessä esitetyt huomiot on sisällytetty kaupunginhallitukselle esitettävän päätöksen perusteluihin.

Close

Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 290

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 18.5.2020 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 18.5.2020 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman@hel.fi
Close

This decision was published on 25.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 09 310 32950

riitta.hellman@hel.fi

Attachments

1. Liite 1
2. Liite 2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.