Jäsenyys, Uudenmaan sähkö- ja teleurakoitsijat (STUL) ja KNX Finland ry, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5

HEL 2020-004818
More recent handlings
Case 12. / 278 §

Helsingin kaupungin liittyminen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi ammatillisille oppilaitoksille ja opettajille. Se on merkittävä asiantuntija ja lausunnonantaja uusien sähköalaa koskevien lakien ja asetusten valmistelussa. Se järjestää mm. sähköturvallisuuskoulutusta, joka on ammatillisen osaamisen ylläpidossa välttämätöntä. Oppilaitosjäsenyys tarjoaa edulliset kurssihinnat.

KNX Finland ry on johtava kiinteistöautomaation kehittämisyhdistys. Sen jäseninä ovat mm. muut merkittävimmät oppilaitokset Suomessa. Yhdistys kouluttaa KNXtekniikkaan ja ylläpitää sen yhteistyöfoorumia. KNXtekniikka on kiinteistöautomaation ohjelmointijärjestelmä, joka on Suomessa ja muualla Euroopassa laajalti käytetty.

Sekä STUL:n että KNX Finlandin jäsenyys on perusteltua ammatillisen koulutuksen muutoksessa. Opettajien vuorovaikutus työelämän merkittävien toimijoiden kanssa auttaa opetuksen kehittämisessä, kun opettajilla on suora kontakti alan tuoreisiin muutoksiin.

KNX Finland ry:n vuotuinen jäsenmaksu on 200 euroa ja STUL:n 50 euroa.

Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua jostain toisesta jäsenyydestä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdyssä tarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.

Close

This decision was published on 13.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi