Valtuustoaloite- ja toivomusponsivastausten määräajat korona-epidemian aikana

HEL 2020-004861
More recent handlings
§ 3

Hallintosäännön 30 luvussa tarkoitetuista määräajoista poikkeaminen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet ja 12 §:ssä tarkoitetut ryhmäaloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020.

Lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vastauksensa viimeistään 30.9.2020.

Vielä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti, että hallintosäännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 30.9.2020.

Päätöksen perustelut

Korona-epidemian vuoksi keväällä 2020 on tilanne, jossa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteko sekä sitä edeltävä päätösvalmistelu on kohdistettava kiireellisiin ja välttämättömiin asioihin. Lisäksi poikkeuksellisten päätöksenteko-olosuhteiden vuoksi on perusteltua, ettei valtuustossa järjestetä aloitekokouksia taikka kaupunginhallituksessa anneta aloite- tai ponsivastauksia tai muissa toimielimissä lausuntoja aloite- tai ponsivastauksiin. Tarkoituksenmukaista ei niin ikään ole, että resursseja käytetään aloitevastausten tai toivomusponsiselvitysten taikka niitä koskevien lausuntojen valmisteluun.

Aloitevastaukset ja toivomusponsiselvitykset, joiden määräaika hallintosäännön mukaan olisi keväällä, kesällä tai alkusyksystä, on tarkoituksenmukaista antaa vasta myöhemmin syksyllä, 30.9.2020. Valtuuston 27.5. suunniteltua aloitekokousta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää, vaan aloitteet, jotka tuolloin tulisivat käsiteltäviksi, siirretään seuraavaan aloitekokoukseen 7.10.2020. Kaupunginhallituksen harkittavaksi jää, vastaako se aloitteisiin tai ponsiin kuitenkin aiemmin tai esittääkö aloitteita kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi jo johonkin aiempaan syyskauden kokoukseen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

This decision was published on 15.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Otso Kivekäs
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja