Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi

HEL 2020-004945
More recent handlings
Case 5. / 360 §

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön pääomittaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

A)

-hyväksyä 130 000 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 130 000 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

B)

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi ehdolla, mikäli päätös mahdollisen muutoksenhaun johdosta kumoutuu, palauttaa yhtiö yllä mainitun sijoituksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Aiemmat päätökset asiassa

Kaupunginhallitus on 24.9.2018, § 609 päättänyt myydä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön (jatkossa yhtiö) koko osakekannan Union Investment Real Estate GmbH:lle.

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018, § 283 on päättänyt vuokrata Helsingin kaupungin käyttöön edellä mainitun yhtiön omistaman, rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen tilat.

Yhtiön pääomittaminen

Yhtiön osakkeiden kauppakirja on allekirjoitettu 4.12.2018. Kauppahinta on 150 milj. euroa. Kauppakirjan mukaan Kaupunkiympäristötalo-rakennuksen tultua rakennetuksi myyjä myy kaupan täytäntöönpanossa yhtiön osakkeet ostajalle ja vuokraa rakennuksen ostajalta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan heinäkuun 2020 alussa. Osakekaupan täytäntöönpano Union Investment Real Estate Gmbh:n kanssa on siten tarkoitus tehdä rakennushankkeen valmistuttua kesällä 2020, tavoitteena 31.8.2020 ja viimeistään 31.12.2020 mennessä.

Kauppakirjan mukaan kaupunki voi rahoittaa hanketta rakennusajan pääomittamalla ja/tai lainalla. Kaupunkiympäristötalon hanketta on rahoitettu rakennusaikana kaupungin konsernitilin limiitillä, joka on tällä hetkellä 120 milj. euroa ja se on voimassa 31.8.2020 asti.

Yhtiön hallitus on 8.5.2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa päättänyt hakea kaupunginhallitukselta 130 milj. euron pääomitusta. Sillä on tarkoitus maksaa konsernitilin limiitti ja rahoittaa hankkeen loppuvaiheen kustannuksia. Hakemus on liitteenä 1.

Helsingin kaupungin 2020 talousarviossa (80602 Arvopaperit, Muut kohteet) on varauduttu pääomittamaan yhtiötä 130 milj. eurolla.

Valtiontukiarviointi

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita kiinteistöllä olevaa rakennusta. Yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa, joten yhtiöön kohdistuvat rahoitustoimenpiteet eivät kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 12).

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöksen mukainen yhtiölle maksettava svop-sijoitus on tarkoitus maksaa yhtiölle heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Kuntalain (410/2015) lähtökohta on, että kunnan viranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon (143 §).

Käytännössä säännöstä on tulkittu niin, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, jos täytäntöönpanon peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa. Täytäntöönpanoa suoritettaessa voidaan myös varautua päätöksen mahdolliseen kumoutumiseen lykkäävin tai purkavin ehdoin. Tästä syystä päätös on ehdollinen siten, että yhtiön tulee palauttaa sijoitus, mikäli tämä päätös kumoutuu muutoksenhaun johdosta.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Sijoitus maksetaan talousarvion määrärahoista (8 06 02), joiden käyttö on osoitettu kaupunginhallitukselle.

Close

This decision was published on 23.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 356, 360 (B)), 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ja 374 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 357, 358, 359, 360 (A)), 361, 362, 363 ja 364 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi