Hankesuunnitelma, Neljäs linja 11-15, päiväkoti Kalevan korvaavat tilat

HEL 2020-005036
More recent handlings
Case 23. / 397 §

Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen 30.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Uudisrakennuksen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee päiväkoti Kalevan uudisrakennusta 129 lapselle. Päiväkoti on aiemmin toiminut vuokratiloissa osoitteessa Porthaninkatu 2, mutta sen vuokrasopimus on päättynyt ja tilat puretaan. Päiväkodin toiminta on siirretty jo viime kesänä Kaisaniemenpuiston paviljonkiin osoitteeseen Svante Olssonin puistokuja 1.

Päiväkodille on tuloksetta etsitty korvaavia tiloja alueen olemassa olevasta rakennuskannasta. Alueella on tarve pysyvälle päiväkodille. Erilaisten vaihtoehtojen selvityksessä on päädytty uudisrakennusratkaisuun Kallion ala-asteen tontille. Ala-asteen rakennus on tarkoitus perusparantaa samaan aikaan uudisrakennuksen rakentamisen kanssa. Päiväkodin uudisrakennus ja ala-aste muodostavat yhdessä ns. Kallion lasten kampuksen, jonka myötä toteutuu yhtenäinen opinpolku päiväkodista peruskoulun 6. luokkaan asti.

Päiväkodin toiminta jatkuu Kaisaniemenpuiston paviljongissa uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Uudisrakennus toteutetaan aiempia vuokratiloja laajempana, mikä mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän kasvuun alueella.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennukseen tulee 129 tilapaikkaa 1−6-vuotiaille lapsille. Uudisrakennuksen myötä päiväkodin käyttöön saadaan ajanmukaiset ja viihtyisät tilat, joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa. Päiväkodissa tulee työskentelemään arviolta 26−28 henkilöä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa.

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan siten, että ne voivat tarvittaessa palvella myös perusopetusta ja toimia Kallion ala-asteen lisätiloina. Osa uudisrakennuksen tiloista on iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten käytettävissä.

Ulkoiluun käytetään sekä ala-asteen ja päiväkodin yhteistä tonttia että viereistä Porthaninpuistikon leikkipaikkaa, joka kunnostetaan uudisrakennushankkeen yhteydessä. Ala-asteen nykyiselle tontille, päiväkotirakennuksen välittömään läheisyyteen rakennettavaa pihaa käyttävät erityisesti pienimmät lapset. Porthaninpuistikon alue palvelee jatkossa päiväkodin isompien lasten ja koulun ulkoilutarpeita ja se toimii nykyiseen tapaan myös yleisenä leikkipaikkana.

Uudisrakennuksen rakentamisaikataulu on yhteydessä ala-asteen perusparannuksen aikatauluun. Hankkeet on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä niin, että tontilla on vain yksi urakoitsija. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa kesällä 2021 ja valmistua kesällä 2023.

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 548 brm², 1 032 htm²,  877 hym².

Kaupungin energiatehokkuustavoitteiden ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti hankkeen tavoitteena on määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia. Erilaisia energiantuotantoratkaisuja on vertailtu mm. elinkaarikustannusten ja päästövaikutuksen perusteella. Jatkosuunnitteluun on valittu vaihtoehto, jossa pääosa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta pyritään kattamaan maalämmöllä. Maalämpö nostaa hankkeen investointikustannuksia mutta toteuttaa samalla Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitteita. Vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähköjärjestelmällä tuotetaan noin 10 prosenttia rakennuksen sähköntarpeesta.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 6 820 000 euroa (4 406 euroa/brm²) maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 2 500 000 euroa vuosille 2020−2023.

Enimmäishinta ylittää hankkeelle rakentamisohjelmassa varatun määrärahan, koska sen laajuus on suunnittelun käynnistyessä kasvanut. Kustannusten nousu otetaan huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa. Uudisrakennushankkeen jatkosuunnittelussa selvitetään myös mahdollisuuksia kustannusten karsimiseen.

Päiväkodin uudisrakennushanke sisältää myös puolet Porthaninpuistikon leikkipaikan kunnostamisen kustannuksista. Toinen puoli kustannuksista rahoitetaan samaan aikaan toteutettavasta Kallion ala-asteen perusparannushankkeesta.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen arvioitu sisäinen vuokra on arviolta 38 174 euroa kuukaudessa, 458 084 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 36,99 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 30,52 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 1 032 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 16.6.2020 § 157 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia, rakennusvalvontapalvelujen esteettömyysvaatimukset tuntevaa edustajaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 tekemän toimivaltarajoja koskevan päätöksen mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Näiden väliin jäävistä hankesuunnitelmista päättää kaupunginhallitus yleistoimivaltansa nojalla.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 157

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 30.4.2020 päivätystä päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta (liite 1 ja liite 2).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa. Tilojen on myös taattava lapsille turvallinen ja virikkeellinen ympäristö kasvaa ja oppia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 § 65

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Neljäs linja 11-15 toteutettavan päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen uudisrakennuksen 30.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi
Close

This decision was published on 30.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Attachments

2. Päiväkoti Kalevan hankesuunnitelman liitteet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.