Opetussuunnitelman muutos, Kannelmäen peruskoulu, 8. ja 9. vuosiluokan kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaiset opinnot

HEL 2020-005354
More recent handlings
§ 43

Opetussuunnitelman muutos, Kannelmäen peruskoulun valinnaiset aineet

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Kannelmäen peruskoulun opetussuunnitelman koulukohtaiset muutokset johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kannelmäen koulun johtokunta on esittänyt koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmaan.

Kannelmäen koulun johtokunta on esittänyt, että koulun opetussuunnitelman 8. ja 9. vuosiluokan kolmen vuosiviikkotunnin laajuisiin valinnaisiin opintoihin lisätään uutena valinnaisaineena Osallisuutta! – kokonaisuus lukuvuoden 2020 – 2021 alusta alkaen. Samalla esitetään, että Kulttuuria! -kokonaisuus poistuu valinnaisista opinnoista.

Kannelmäen peruskoulussa on useita oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimintamalleja. Toimintamalleja, joita ovat tukioppilastoiminta, vertaissovittelu, siirtymävaiheen tuki ja liikkuva koulu, on toteutettu omina irrallisina toimintoinaan. Toimintamallien keskittäminen valinnaisten opintojen kokonaisuudeksi loisi entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa niitä koulun rakenteissa johdonmukaisesti läpi lukuvuoden. Koulussa on jo pitkään ollut tukioppilastoimintaa, minkä tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat olleet mukana ryhmäytymispäivissä ja järjestäneet erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Osallisuutta! -kokonaisuuden myötä tukioppilastoiminta saisi paremmat puitteet.

Koulujen muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 04.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

annika.naski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Päätösote lisäyksestä 8. vuosiluokan valinnaisiin opintoihin
2. Osallisuus, valinnaiset opinnot

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.