Vuokraus, pitkäaikainen vuokraus, Honkasuo, kortteli 33368, tontit 4, 5 ja 6, Sievi Asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun

HEL 2020-005862
More recent handlings
§ 128

Kolmen tontin (A, 1 190 k-m2, LPA ja AH) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Kultasiivelle (Kaarela, Honkasuo, tontit 33368/4-6)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata Asunto Oy Kultasiivelle (Y-tunnus 3117578-6) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33368 tontin 4 (kiinteistötunnus 91-33-368-4, pinta-ala 2 799 m², osoite Perhosenkierto 23) asuntotarkoituksiin ajaksi 1.6.2020 – 31.12.2080 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiimipäällikkö päätti merkitä tontin 33368/4 lyhytaikaisen vuokrasopimuksen (A1133-791) rakennusluvan hakemista varten päättymään 31.5.2020.

(A1133-805)

B

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata Asunto Oy Kultasiivelle (Y-tunnus 3117578-6) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33368 tontin 5 (kiinteistötunnus 91-33-368-5, pinta-ala 531 m², osoite Perhosenkierto 25) pysäköintitarkoituksiin ajaksi 1.6.2020 – 31.12.2080 liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiimipäällikkö päätti merkitä tontin 33368/5 lyhytaikaisen vuokrasopimuksen (A4133-98) rakennusluvan hakemista varten päättymään 31.5.2020.

(A4133-101)

C

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata Asunto Oy Kultasiivelle (Y-tunnus 3117578-6) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33368 tontin 6 (kiinteistötunnus 91-33-368-6, pinta-ala 227 m², osoite Perhosenkierto 27) asukas-/kerhotalotarkoituksiin ajaksi 1.6.2020 – 31.12.2080 liitteenä 3 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiimipäällikkö päätti merkitä tontin 33368/6 lyhytaikaisen vuokrasopimuksen (S0133-146) rakennusluvan hakemista varten päättymään 31.5.2020.

(S0133-148)

Asuntotontit -tiimin päällikkö päätti oikeuttaa toiminnanohjaus ja sopimukset –tiimin päällikön tai muun määräämänsä allekirjoittamaan edellä tarkoitetun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

Lopuksi tiimipäällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (279 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asuntotonttitiimin tiimipäällikölle. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuntotarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut tontille yleiset vuokrausperiaatteet ja tonttia koskeva varauspäätös on tehty.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 27.3.2019 (113 §) vahvistanut tonttien vuokrausperiaatteet ja kaupunginhallitus on päätöksellään 10.6.2019 (446 §) varannut tontin 33368/4 luovutettavaksi hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon. Tämän vuoksi asuntotontit -tiimin päällikkö on toimivaltainen päättämään tonttien pitkäaikaisista vuokrauksista.

Päätös on toimivaltaisen viranhaltijan ja kaupunginvaltuuston päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Muutoin vuokrausten perustelut ilmenevät liitteenä 4 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 29.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö