Hankesuunnitelma, päiväkoti Perhonen

HEL 2020-005905
More recent handlings
Case 13. / 173 §

Päiväkoti Perhosen uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Perhosen uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 1 747 258 eurolla siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 8 144 446 euroa arvonlisäverottomana lokakuun 2023 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus on 8.6.2020 § 349 hyväksynyt päiväkoti Perhosen uudisrakennuksen 29.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 500 brm² ja pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 420 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Hankkeessa rakennetaan uudispäiväkoti Oulunkylään osoitteeseen Jokiniementie 34b. Päiväkoti on suunniteltu 150 lapselle ja rakennuksen koko on 1 490 brm². Päiväkoti Perhonen tulee valmistuttuaan palvelemaan Oulunkylän aluetta, jonka päivähoitotarve on kasvussa. Päiväkodin on todettu olevan tarpeellinen pysyvänä palveluverkon osana.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmäishinnan korotukselle on seuraavat perusteet:

 • Hanke kilpailutettiin alkuvuodesta 2020 sr-urakkana, jolloin urakoitsijaksi valittiin Siklatilat Oy. Väliaikainen sopimus purettiin kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan päätöksellä tammikuussa 2023 kun Siklatilat Oy hakeutui yrityssaneeraukseen, eikä pystynyt antamaan kaupungille varsinaisen urakkasopimuksen mukaisia vakuuksia.
 • Hankesuunnitelman enimmäishinta perustui Siklatilat Oy:n tarjoukseen, joka on väliaikaisen sopimuksen purkamisen jälkeen osoittautunut alihintaiseksi.
 • Väliaikaisen sopimuksen purkamisen jälkeen hankkeen toteutussuunnittelua jatkettiin siten, että suunnittelijat olivat suorassa sopimussuhteessa kaupunkiin. Osa suunnittelijoista vaihtui tässä vaiheessa toisiin. Rakennesuunnittelu jouduttiin tekemään kokonaan uudelleen, ja myös muiden alojen suunnitelmat vaativat runsaasti työtä, että nämä saatiin valmiiksi. Tämä aiheutti runsaasti ylimääräisiä suunnittelukustannuksia hankkeelle.
 • Vuosien 2021 ja 2022 aikana tapahtunut rakennusmateriaalien ja energian hintojen poikkeuksellinen nousu.
 • Hankkeen myöhästymisestä aiheutuneet lisäkustannukset.

Hanke on kilpailutettu vuoden 2023 lopulla kokonaisurakkana, ja kilpailussa saatiin kolme tarjousta.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakkavaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 144 446 euroa. Kustannustasona on käytetty lokakuun 2023 tarjoushintaindeksiä (196,3).

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 33,38 euroa/htm², josta pääomavuokra on 25,87 euroa/htm² (sisältää investointivastikkeen 12,28 euroa/htm², tuottovastikkeen 12,34 euroa/htm², maanvuokran 0,58 euroa/htm² ja yleiskustannuksen 0,67 euroa/htm²) ja ylläpitovuokra on 7,51 euroa/htm². Vuokra on yhteensä noin 45 912 euroa kuukaudessa ja noin 550 946 euroa vuodessa.

Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan perusteella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Rahoitus

Talousarvion 2024 liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2024–2033 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu 6,75 milj. euroa siten, että hankkeen toteutus on 3/2024–6/2025. Enimmäishinnan korotuksen vuoksi hankkeen määrärahatarve kasvaa noin 1,4 miljoonalla eurolla. Hankkeen määrärahatarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaa valmisteltaessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 27.2.2024 § 53 antanut puoltavan lausunnon hankkeen enimmäishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.02.2024 § 53

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle puoltavan lausunnon Oulunkylään osoitteeseen Jokiniementie 34b toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen toteutuksen enimmäishinnan korottamisesta 1 747 258 eurolla siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 8 144 446 euroa arvolisäverottomana lokakuun 2023 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä aiheutuva vuosittainen lisävuokra (noin 106 274 euroa/vuosi) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voidaan huomioida toimialan budjetissa. Lautakunta muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset (noin 550 946 euroa/vuosi) tulee huomioida toimialan talousarviossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota hankkeiden kustannusarvioiden tarkkuuteen, jotta voidaan välttyä myöhemmiltä enimmäishinnan korotuksilta.

26.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi
Lisätiedot

Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.02.2024 § 15

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle lasten päiväkoti Perhosen hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 1 747 258 eurolla siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 8 144 446 euroa arvonlisäverottomana lokakuun 2023 kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväksyy hankkeen enimmäishinnan korottamisen ja kustannusvaikutuksen omalta osaltaan.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Maria Lähdemäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

14.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39843

maria.lahdemaki@hel.fi

Kaupunginhallitus 08.06.2020 § 349

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Perhosen uudisrakennuksen 29.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 500 brm² ja pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 420 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Close

This decision was published on 22.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi