Hankinta, Mobiili karttapohjainen oppimisympäristö, optiovuoden käyttöönotto

HEL 2020-005927
More recent handlings
§ 55

Mobiili karttapohjainen oppimisympäristö, optiovuoden käyttöönotto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti ottaa käyttöön Lentävä Liitutaulu Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen optiovuoden, joka sisältää mobiilin karttapohjaisen oppimisympäristön (seppo.io) käyttöoikeuden lukuvuodelle 2020-2021.

Optiovuoden arvonlisäveroton hinta on 80 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu aikaisempaan kilpailutukseen (tarjouspyyntö 177530) ja hankintapäätökseen HEL 2018-007201.

Hankintasopimuksen määräaikainen sopimuskausi on 1.8.2018 – 31.7.2020 ja sisältää kaksi yhden (1) vuoden optiota, joiden käytöstä päättää tilaaja. Tällä päätöksellä otetaan käyttöön kilpailutuksessa ja hankintasopimuksessa määritelty ensimmäinen optiovuosi, joka sijoittuu ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §

Hankintalaki (1397/2016): 41 § ja 123 §

This decision was published on 04.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Joonas Sormunen, ICT-hankintalakimies , puhelin: 09 310 26544

joonas.sormunen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja