Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla maa-alueiden vuokranmaksun saatavissa ja vuokranmaksujärjestelyissä, koronavirus-tilanne

HEL 2020-005995
More recent handlings
Case 5. / 79 §

Toimivallan määräaikainen siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, koronaepidemiasta johtuvat maanvuokralaisten vuokranmaksujärjestelyt

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella seuraavasti:

Palvelukokonaisuuden johtaja päättää palvelukokonaisuuteensa kuuluvien, edelleen vuokrattujen maa-alueiden vuokranmaksuista vapauttamisesta sekä maksuajan myöntämisestä enintään kolmen kuukauden vuokra-ajalta, liittyen koronaepidemian aiheuttamiin vaikutuksiin. Vuokralaisen tulee erikseen hakea maksujen lykkäystä tai vuokrista vapauttamista.

Lisäksi lautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kansliapäällikkö päätti 25.3.2020, § 73 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 20.3.–25.3.2020) kolmen kuukauden korottoman maksuajan myöntämisestä yritystonttivuokralaisille vuokriin, jotka erääntyvät ajalla 1.3.-30.6.2020. Maksuaikaa voidaan myöntää erillistä hakemusta vastaan.

Lisäksi kansliapäällikkö kehotti toimialoja 17.4.2020, § 95 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano 10.4.–17.4.2020) myöntämään yritys- yms. tonttien vuokralaisille vapautuksen maanvuokran maksuvelvoitteista koordinaatioryhmässä sovituin periaattein.

Periaatteiden mukaisesti vapautus koskee vuokralaisia, jotka käyttävät maa-aluetta tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin: taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut; liikunta- ja terveyspalvelut (ei lääkärikeskukset); ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat ruokapalvelut sekä näihin liittyvä tukkukauppa; liike-elämän hautomo- ja kasvupalvelut sekä muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta; majoitus-, hotelli- ja matkailutoiminta.

Maa-alueen vuokralainen voidaan vapauttaa kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta. Maksuvapautusta tulee hakea erillisellä hakulomakkeella. Vapautus koskee myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että tontinvuokralainen on itse myöntänyt näiden tilojen vuokralaisille vähintään maanvuokran vapautusta vastaavan vapautuksen tilojen vuokrasta.

Kaupunki voi pidättäytyä maksuvapautuksen myöntämisestä, jos vuokralainen ei ole huolehtinut maanvuokrasopimuksen velvoitteiden hoitamisesta tai on ilmeistä, ettei korona-epidemialla ole ollut merkittävää vaikutusta vuokralaisen liiketoiminnan edellytyksiin.

Myös muille kuin yllä tarkoitetuille maa-alueiden vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta enintään kolmen kuukauden ajalta, jos koronaepidemialla on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai yrityksen toimintaedellytyksiin.

Close

This decision was published on 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi