Avustusten käyttötarkoitusten muutos ja takaisinperinnän linjaukset, koronatilanne, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-006025
More recent handlings
Case 4. / 97 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 avustusten käyttötarkoitusten muutokset ja takaisinperinnän linjaus koronavirustilanteesta johtuen

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla myönnettyjä vuoden 2021 avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avustusten käyttötarkoitusta ja hankkeiden sisältöä voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka. Käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2022.

Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Koronaviruksesta aiheutuneet toimintojen sulkeutumiset ja peruuntumiset sekä rajoitukset ovat vaikeuttaneet merkittävästi avustettavien yhteisöjen toimintaa ja taloutta. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla avustuksia myöntävät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto, nuorisojaosto sekä viranhaltijat, joille on erikseen delegoitu avustusten myöntämiseen liittyvää päätösvaltaa.

Kaupunki on ilmoittanut, että hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä, käytännössä tapahtumien järjestäjä arvioi ensisijaisesti itse millä tavoin tapahtuman ajankohtaa, sisältöä ja talousarviota muutetaan. Nämä muutokset tulee raportoida ja perustella avustusten raportoinnin yhteydessä. Avustuksen käytön tulee olla linjassa kaupungin avustusohjeiden ja avustuspäätöksen tarkoituksen kanssa.

Jos avustus ei tule käytetyksi, tulee käyttämättä jäävä osa palauttaa. Jos siis peruuntuneesta toiminnasta ei ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Jos perutusta tai pienempänä toteutetusta toiminnasta aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.

Mikäli avustuksen saajalla on tästä epäselvyyksiä, asiassa tulee ottaa yhteyttä avustusvalmistelijoihin ja sopia tarkemmasta menettelystä. Avustuksen myöntäjä voi myös arvionsa mukaan pyytää tarvittavia lisäselvityksiä. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin.

Aiemmat päätökset

Kansliapäällikkö päätti 23.6.2021, § 149 (Varautumisen toimeenpano koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 17.6.-23.6.2021), että Helsingin kaupungin toimialojen, lautakuntien ja jaostojen sekä kaupunginhallituksen vuonna 2021 myöntämiä avustuksia järjestöille ja yhteisöille ei peritä takaisin, mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavirustilanteesta. Päätetään lisäksi, että toimijat voivat koronapandemiasta johtuvassa erityistilanteessa halutessaan muokata ja sopeuttaa toimintaansa. Avustuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen lupaa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön, 17. luku, § 1, mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet sekä valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden (kaupunginhallitus 28.10.2019) 2.2 luvun 5 kohdan mukaan avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia. Avustuksen saajan on lisäksi 2.2 luvun 6 kohdan mukaan uutta avustusta Helsingin kaupungilta hakiessaan toimitettava selvitys mahdollisten kaupungin aiemmin myöntämien avustusten käyttämisestä kaupungin edellyttämässä laajuudessa.

Asian jatko

Päätöksen jälkeen asiasta tehdään hallintolain 62 a §:n mukainen julkinen kuulutus jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, se pidetään nähtävillä 31.5.2022 asti.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.05.2020 § 78

Close

This decision was published on 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi