Tietopyyntö, Helsingissä kouluista tehdyt ilmoitukset lastensuojelulle

HEL 2020-006281
More recent handlings
§ 48

Tietopyyntöä koskeva päätös

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hylätä ********** pyynnön saada suomenkielisen perusopetuksen

- KiVa Koulu –ohjelman interventioihin liittyvät asiakirjat

- lastensuojeluilmoitukset

- rikosilmoitukset

- muut ilmoitukset toisille viranomaisille interventioissa.

Päätöksen perustelut

Mahdollisista KiVa Koulun-ohjelman interventioista, lastensuojeluilmoituksista, rikosilmoituksista tai muista toiselle viranomaiselle tehdyistä interventioista ei ole kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kaupunkitasoisesti kaikki suomenkieliset koulut kattavaa järjestelmää, josta asioita koskevat mahdolliset asiakirjat olisivat saatavilla.

Yksittäisten asioiden käsittely on pääsääntöisesti tosiasiallista hallintoimintaa, josta voi muodostua asiakirja tai toimi voi olla myös suullinen (ei-asiakirjallinen), muttei hallintopäätöksiä.

Yksittäistä oppilasta koskevat rikosilmoitukset ovat julkisuuslain 24 § 1 momentin 3 ja 26 kohdan mukaan ja lastensuojeluilmoitukset myös julkisuuslain 24 § 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettäviä.

Tietopyynnön tekijää on kehotettu kääntymään KiVa Koulu -ohjelman osalta Turun yliopiston puoleen, lastensuojeluilmoitusten osalta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ja rikosilmoitusten osalta Helsingin poliisilaitoksen puoleen. Mainitut viranomaiset voivat luovuttaa asiakirjoja, siltä osin kuin niitä on sen hallussa, julkisuuslainsäädäntöä noudattaen.

This decision was published on 11.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja