Maksuhyvitys, keskeytetyt liikunnan kurssit korona-epidemiasta johtuen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelut

HEL 2020-006584
More recent handlings
§ 21

Koronatilanteen takia liikuntapalveluiden kausikorttien käyttöajan pidentäminen sekä keskeytyneiden liikuntakurssien asiakkaille alennus syksyn 2020 kurssimaksuista

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että koronatilanteen johdosta liikuntapalveluiden kausikorttien käyttöaikaa pidennetään palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla.

Liikuntajohtaja päätti, että ohjatun liikunnan keskeytettyjen kurssien asiakkaille annetaan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

Päätöksen perustelut

Koronatilanteen johdosta 13.3.2020 päätettiin sulkea uimahallit ja lopettaa ohjattu toiminta 14.3.2020 alkaen. Muut liikuntapalvelukokonaisuuden palvelutilat/ toimipisteet ovat olleet yleisöltä suljettuina 18.3.2020 alkaen.

Kansliapäällikkö on päättänyt 23.03.2020, § 70 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 17.3-20.3.2020), että liikunnan eli Helsingin liikuntapalveluiden ja Urheiluhallit Oy:n kausikorttien käyttöaikaa pidennetään palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla.

Kansliapäällikkö on päättänyt, 29.03.2020, § 77 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 25.3-27.3.2020), että ohjatun liikunnan keskeytettyjen kurssien asiakkaille annetaan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.08.2019, § 131 (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2020) valtuuttanut palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista, jotka eivät ole kyseisen päätöksen nojalla yhteisiä koko toimialalla.

This decision was published on 15.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja