Veneiden vesillelaskuajan jatkaminen talvisäilytysalueilla, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006600
More recent handlings
§ 22

Koronatilanteesta johtuen veneiden vesillelaskuajan jatkaminen ja oikeus talvisäilytysalueiden käytöstä

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että koronaepidemian johdosta veneiden vesillelaskuaikaa jatketaan liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimilla sekä veneseuroille vuokratuilla talvisäilytysalueilla, pois lukien Hernesaaren talvisäilytysalue, 15.9.2020 asti.

Veneiden säilytys talvikauden päättymisen jälkeen ilman erillistä korvausta edellyttäen, että talvisäilytyskauden 2019 - 2020 vuokra on maksettu.

Liikuntajohtaja päätti, että venekerhoilta ei peritä lautakunnan määrittelemää veneiden kesä-aikaista säilytysmaksua mikäli kerhon talvisäilytysalueella säilytetään veneitä veneilykauden 10.6.–15.9.2020 välisenä aikana.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on kehottanut 22.4.2020, § 98 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 17. - 22.4.2020) tekemässään päätöksessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttamaan koordinaatioryhmän linjauksen, jossa veneiden vesillelaskuaikaa jatketaan kaupungin hallinnoimilla sekä veneseuroille vuokratuilla talvisäilytysaikaa 1.7.2020 asti. Jos ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien suojaamistoimenpiteitä jatketaan koko kesäkauden, voidaan vesillelaskuaikarajaa siirtää myöhemmin tehtävällä päätöksellä eteenpäin.

Veneilijöistä on todettu olevan merkittävä osa ikääntyneitä sekä riskiryhmiin kuuluvia, joten saatujen yhteydenottojen ja käytyjen keskustelujen pohjalta on päädytty, että veneidenlaskuaikaa on syytä pidentää ja myöntää veneiden säilytysoikeus talvisäilytysalueilla ilman erillistä korvausta veneilykauden päättymiseen 15.9.2020 asti.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:ssä on säädetty, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa ja hallintoa johtaa liikuntajohtaja.

This decision was published on 20.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja