Vuokraus, autohallin pysäköintioikeuspaikat, Konepajankuja 3, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh.

HEL 2020-006783
More recent handlings
§ 34

Pysäköintioikeuksien vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Konepajankuja 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti vuokrata kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön 16 kappaletta autohallin pysäköintioikeuksia KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh:lta osoitteesta Konepajankuja 3. Pysäköintioikeudet vuokrataan 1.6.2020 alkaen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön tulevat toimitilat osoitteessa Konepajankuja 3 valmistuvat 1.6.2020, minkä jälkeen loputkin hallinto- ja tukipalveluiden työntekijät sekä osa muiden palvelukokonaisuuksien henkilöstöstä siirtyy työskentelemään uusiin tiloihin. Tällä hetkellä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on vuokrattuna yhdeksän autohallin pysäköintioikeutta, mutta henkilömäärän lisääntyessä nykyiset pysäköintioikeudet eivät ole riittävät. Esihenkilöille ja henkilöstölle tehdyn selvityksen perusteella lisätarpeeksi muodostui 16 uutta pysäköintioikeutta.

Pysäköintioikeudet vuokrataan yhteensä 3 200 €/kk pääomavuokralla (200 euroa/kpl/kk) ja 280 €/kk ylläpitovuokralla (17,50 euroa/kpl/kk). Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin niin, että sopimuksen ensimmäinen mahdollinen päättymisajankohta on 31.5.2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 22.5.2018, § 106 siirtänyt hankintojen osalta toimivaltaansa toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää hankinnasta enintään 300 000 euroon asti.

This decision was published on 01.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Sopimusluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.