Hankinta, Tulvien hallinta maisema-arkkitehtuurin keinoin-esimerkkinä Hermannin rantapuiston kehittämissuunnitelma -opinnäytetyön lunastaminen

HEL 2020-006812
More recent handlings
§ 3

Opinnäytetyön lunastaminen

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö lunastaa opinnäytetyön ”Tulvien hallinta maisema-arkkitehtuurin keinoin – esimerkkinä Hermannin rantapuiston kehittämissuunnitelma”. Työ on valmistunut vuonna 2020 Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle. ********** työn lunastushinta on 1000 euroa.

Opinnäytetyön lunastaminen maksetaan tililtä 407900-2815201000

Päätöksen perustelut

Diplomityön tavoitteena on tarkastella, miten tulviminen voitaisiin maisema-arkkitehtuurin keinoin nähdä uhkan sijaan mahdollisuutena. Työn keskeisenä teemana on tulvien tarkastelu osana luonnon prosesseja ja siten tulvista hyötyminen etenkin virkistyksen ja luonnon monimuotoisuuden osalta. Tulvat ovat ilmaston lämpenemisen ja väestörakenteellisten muutosten takia kasvava uhka, jota ihminen on omilla toimillaan pahentanut. Suomessa tulvat eivät ole aiheuttaneet valtavia tuhoja, mutta kasvavan tulvariskin takia tulviin tulee varautua nykyistä paremmin. Työ keskittyy merivesi- ja vesistötulviin, jolloin hulevesitulvat ovat vähemmällä huomiolla.

Työn ensimmäinen osa luo kirjallisuuskatsauksen tulviin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin maisema-arkkitehtuurissa. Toinen osa kokoaa Helsingin tulviville rannoille suunnitteluohjeita, joita voidaan soveltaa myös muissa tulvivissa kaupungeissa. Työn suunnitelmaosuus soveltaa löydöksiä Helsingissä sijaitsevaan Hermannin tulvaherkkään rantapuistoon. Puisto tulee palvelemaan lähivirkistysalueena sekä sen viereen asemakaavoitettavan alueen asukkaita, että kasvavan Kalasataman ja muiden lähialueiden ihmisiä. Siten muutospaineet puiston virkistyksen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiselle ovat suuret, unohtamatta tulvimisen aiheuttamia haasteita.

Työn keskeisimmät havainnot ovat, että tulvat tuottavat monia ekosysteemipalveluita, mutta rakenteelliset tulvasuojeluratkaisut monesti tuhoavat ekosysteemejä. Rakenteellisilla ratkaisuilla saadaan usein pelkästään suoraa taloudellista hyötyä, kun taas ei-rakenteellisilla keinoilla saavutetaan monia muitakin hyötyjä. Tulvimisen salliminen sen estämisen sijaan mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Lisäksi resilientti, ei-rakenteellinen tulvien hallinta on osa ilmastonmuutokseen sopeutumista, ja se luo mahdollisuuksia vihreän infrastruktuurin kehittämiselle, hyvinvoinnin kasvattamiselle ja taloudellisten menetysten vähentämiselle. Monesti ei-rakenteellisten ja rakenteellisten ratkaisujen yhdistäminen on kuitenkin paras vaihtoehto kaupungissa, jotta suojellaan ihmisiä ja rakennuksia tulvilta sekä samalla mahdollistetaan ekosysteemipalveluiden tuotanto.

Diplomityön tarjoamaa yleistä tulvatietoa voidaan hyödyntää Helsingin ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa. Hermannin rantapuiston osalta työssä käydään läpi mm. alueen historiaa, nykytilannetta, maaperän haasteellisuutta ja tulvimisen ennusteita. Alueen asemakaavoitukseen ja Hermannin rantapuiston suunnitteluun työ tarjoaa hyvää lähtötietoa sekä konkreettisia suunnitteluratkaisuja.

Työ luovutetaan toimialalle digitaalisessa muodossa. Toimialalla on oikeus hyödyntää ja käyttää opinnäytetyötä sekä siihen kuuluvaa digitaalista kuvamateriaalia toimialan suunnittelu- ja kehittämishankkeissa.

This decision was published on 20.05.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö