Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n perustaminen

HEL 2020-006885
More recent handlings
Case 6. / 361 §

Yhtiön perustaminen Tapanilan Fallkullan alueen pysäköinnin järjestämiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

 • perustaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy, ruotsiksi Fallkullakilens Parkering Ab, -nimisen yhtiön
 • hyväksyä liitteinä 1–3 olevat Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä merkintä- ja käyttösopimusmallin sopimusalueiden 1 ja 2 osalta
 • hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön A-osakkeen
 • osoittaa 30 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi yhtiön A-osakkeen merkitsemistä varten
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia
 • kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että sopimusalueiden 1 ja 2 tonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttösopimus yhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti B-osakkeita yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa yhtiölle investointikustannusten kattamiseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen
 • kehottaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitosta tekemään kaupungin määräämin ehdoin sopimusalueen 1 osalta liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttösopimus yhtiön kanssa, merkitsemään/maksamaan käyttämiensä liityntäautopaikkojen mukaisesti C1-osakkeita yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoilla sekä suorittamaan yhtiölle investointikustannusten kattamiseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Taustaa

Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan kiilan alueen kortteleiden 39280, 39281, 39282, 39283, 39284 ja 39312 asukaspysäköinti sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) liityntäpysäköinti järjestetään keskitetysti, sillä asemakaavan mukaan kortteleiden autopaikoitus ja liityntäpysäköinti tulee toteuttaa keskitetysti autopaikkatonteille (LPA) 39280/2 ja 39282/1 rakennettaviin pysäköintilaitoksiin.

Toteutettavien pysäköintilaitosten ja autopaikkojen hallinnoimista varten on tarkoituksenmukaista perustaa pysäköintiyhtiö.

Pysäköintiyhtiön sopimusalueelle 1 autopaikkatontille (LPA) 39280/2 toteutettavaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan asuntotonttien 39280/5, 39280/6, 39281/2 ja 39312/4 ja liityntäpysäköinnin autopaikat. Pysäköintiyhtiön sopimusalueelle 2 autopaikkatontille (LPA) 39282/1 toteutettavaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan asuntotonttien 39281/1, 39282/2, 39282/3, 39283/1 ja 39284/1 autopaikat.

Asemakaavamääräyksen vuoksi alueen asuntotonttien vuokralaiset ja omistajat ovat velvolliset kustannuksellaan sijoittamaan sopimusalueille 1 ja 2 asemakaavan edellyttämät velvoiteautopaikat mainituille autopaikkatonteille toteutettaviin yksityisiin pysäköintilaitoksiin. Samoin HKL on velvollinen kustannuksellaan sijoittamaan ja hankkimaan sopimusalueelle 1 sijoitettavat liityntäpysäköintipaikat.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun (ATT) tehtävänä on toteuttaa alueen asuntotontit. Ensimmäisen tontin rakentaminen on jo aloitettu. Tämän vuoksi ATT on ryhtynyt samalla rakennuttamaan perustettavan Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n lukuun pysäköintilaitosta autopaikkatontille (LPA) 39280/2, jotta ensimmäisen asuntotontin asunnot voidaan niiden valmistuessa hyväksyä rakennusvalvonnan toimesta käyttöön otettaviksi. Samoin ensimmäiseen pysäköintilaitokseen on tarkoitus sijoittaa HKL:n käyttöön tulevat liityntäautopaikat.

Pysäköintiyhtiön toiminnan periaatteet

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy perustetaan toteuttamaan Falkullan Kiilan alueelle keskitetysti asuntotonttien vuokralaisille ja liityntäpysäköintiä järjestävälle HKL:lle (jäljempänä osakasyhteisöilleen) asemakaavan ja tonttien vuokrasopimusten/kauppakirjojen tai kaupungin päätösten edellyttämiä omakustannusperusteisia autopaikkoja. Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyttävät osakasyhteisöt tulevat yhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin ei sisälly tonttien liiketilojen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaavan mukaan toteuttaa.

Jokainen perustettavan pysäköintiyhtiön osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen tai kaupungin päätöksen mukaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi yhtiöön, tekemään yhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen ja merkitsemään/ostamaan käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti yhtiön äänivallattomia B1-, B2- ja C1- osakkeita ja tarvittaessa suorittamaan investointimaksuja sekä käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Helsingin kaupunki merkitsee sopimusalueiden 1 ja 2 osalta yhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen.

Toiminnassa osakasyhteisöihinsä/osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Kaupunki ei vastaa mistään pysäköintilaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta tai vastaavista aiheutuvista kustannuksista.

Autopaikkojen rahoittaminen

Investointikustannusten rahoittaminen

Autopaikkojen investointikustannukset rahoitetaan sopimusalueittain yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä suunnattujen osakeantien perusteella perittävillä B1-, B2- ja C1- osakkeiden merkintähinnoilla ja investointimaksuilla siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla.

Merkintähinnat ja investointimaksut määritellään sopimusalueittain, eivätkä ne sisällä vastiketta suoritteesta tai oikeuta korvauksetta autopaikkoihin. Autopaikkojen käytöstä on maksettava erikseen jäljempänä mainittuja käyttömaksuja.

B1-, B2- ja C1- osakkeiden merkintähinta sijoitetaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan ja -tavan.

Käyttökustannusten rahoittaminen

Autopaikkojen käyttökustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä perittävillä autopaikkojen kuukausittaisilla käyttömaksuilla siten kuin yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty.

Käyttömaksujen osalta pyritään noudattamaan sopimusalueilla yhtenäistä hinnoittelua, ellei yhtiö asiassa muuta päätä.

Yhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perusteet ja yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksuajan ja -tavan.

Sopimusalueilla tehtävät sopimukset

Kunkin yhtiön sopimusalueen osalta on tarkoitus tehdä samanlaisin periaattein yhtiön ja kunkin osakasyhteisön välillä merkintä- ja käyttösopimus. Sopimusalueiden merkintä- ja käyttösopimukset pyritään laatimaan samoilla tai mahdollisimman samanlaisilla ehdoilla.

Yhtiön hallinnon luovutuksen ajankohta

Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta osakasyhteisöille viimeistään yhtiön lopullisen toiminta-alueen pysäköintilaitosten ja kaikkien asuntotonttien tultua rakennusvalvonnan toimesta hyväksyttyä käyttöön otettaviksi.

Yhtiön hallinnon luovuttaminen toteutetaan muuttamalla yhtiöjärjestystä siten, että äänivallattomat B1-, B2- ja C1-osakkeet muunnetaan äänioikeutetuiksi osakkeiksi ja myymällä tai mitätöimällä A-osake.

Osakkeiden merkintä sopimusalueilla

A-osake

Helsingin kaupunki merkitsee sopimusalueilla 1 ja 2 yhteensä yhden (1) pysäköintiyhtiön äänivaltaisen A-osakkeen. A-osake tuottaa yhden äänen.

A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa, josta 2 500 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja 27 500 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee perustamissopimuksesta.

Autopaikkoihin liittyvät B- ja C-osakkeet

B- ja C-osakkeen numerointi (B1, B2 ja C1) viittaa siihen sopimusalueeseen, jolla asuntotontti tai liityntäpysäköintipaikat sijaitsevat ja johon osakkeet muodostetaan. B- ja C-osakkeisiin ei ole liitetty sopimusaluetta koskevaa numerointia, mikäli asia koskee yhteisesti kaikkia B- ja C-osakkeita.

Sopimusalueella 1 merkitään B1- ja C1-osakkeita. Sopimusalueella 2 merkitään ainoastaan B2-osakkeita.

B-osakkeita merkitään asuntotonteille toteutettavien asuntojen autopaikkojen osalta ja C-osakkeita liityntäpysäköinnin autopaikkojen osalta.

B- ja C-osakkeiden merkitseminen perustuu tulevan yhtiön yhtiökokouksen yhtiön hallitukselle antamaan suunnattuun osakeantivaltuutukseen, jonka mukaisesti hallitus voi päättää osakeannin ehdoista annettavien osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäismäärien mukaisesti.

B-osakkeita merkitsevät sopimusalueiden asuntonttien vuokralaisina tai omistajina olevat osakasyhteisöt yhtiön hallinnoimille autopaikkatonteille tai -alueille sijoittamiensa autopaikkojen ja merkintä- ja käyttösopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

C-osakkeita merkitsee liityntäpysäköinnin järjestäjänä oleva HKL yhtiön hallinnoimille autopaikkatonteille tai -alueille sijoittamiensa autopaikkojen ja merkintä- ja käyttösopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

Kutakin autopaikkaa kohden merkitään yksi (1) yhtiön B1-, B2- tai C1-osake, ellei yhtiön hallitus muuta päätä.

B- ja C-osakkeet eivät tuota äänioikeutta.

B1- ja C1-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 43 407 euroa (sis. alv 24 %) autopaikkaa kohden (rakennuskustannusindeksi 2015 = 100, 3/2020, ind. 104,4). Mainittu merkintähinta ja sen perusteena oleva omarahoitus-osuus tarkentuu vireillä olevan hankkeen kilpailutuksen perusteella.

B1- ja C1-osakkeen merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus vastaa kunkin tontin yhden autopaikan osuutta sopimusalueen 1 pysäköintilaitoksen arvioiduista kokonaishankintakustannuksista, ellei yhtiön hallitus muuta päätä.

B2-osakkeen merkintähinta määräytyy sopimusalueella 2 myöhemmin hankkeen kilpailutuksen perusteella.

B- ja C-osakkeen merkintähinta sijoitetaan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Mikäli tietyt merkintähinnat eivät riitä kattamaan autopaikkojen investointikustannuksia, yhtiöllä on oikeus ensisijaisesti periä osakasyhteisöiltä investointimaksua mainittujen kustannusten kattamiseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistamisen periaatteet, kuten käytettävä rakennuskustannusindeksi 2015 = 100, tarkistamisen ajankohdat sekä kustannusten muuttuminen ilmenevät tarkemmin liitteenä 3 olevan merkintä- ja käyttösopimusmallista (kohta 5.3.1.)

Yhtiön hallitus vahvistaa erikseen B-osakkeen sekä C-osakkeen merkintähinnan sekä sen perusteena olevan omarahoitusosuuden ja sen indeksitarkistuksen ennen tonttikohtaisen tai liityntäautopaikkoja koskevan merkintä- ja käyttösopimuksen allekirjoittamista.

Kunkin B-osakkeen merkintähinta erääntyy osakasyhteisön maksettavaksi viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa totin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisesta, ellei yhtiön kanssa toisin sovita.

Kunkin C-osakkeen merkintähinta erääntyy osakasyhteisön maksettavaksi viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa pysäköintiyhtiön hallituksen päätöksestä, ellei yhtiön kanssa toisin sovita.

Yhtiön hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Asiakirjojen valmistelu

Yhtiön perustaminen sekä perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja merkintä- ja käyttösopimus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja konserniohjaus -yksikön kanssa.

Yhtiön perustaminen ja päätösehdotus noudattaa soveltuvin osin Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan palveluyhtiöiden sekä Postipuiston Pysäköinti Oy:n toteutus- ja rahoitusmallia.

Liikenneliikelaitoksen lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on 4.6.2020 antanut kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon pysäköintiyhtiön perustamisesta. Lausunto on liitteenä 4.

Valtiontukiarviointi

Yhtiö perustetaan alueellisen asukaspysäköinnin ja liityntäpysäköinnin rakennuttamiseksi. Rahoitettavia infrastruktuureita ei ole tarkoitus käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, joten valtiontukisäännöt eivät sovellu yhtiöön kohdistuviin rahoitustoimenpiteisiin (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Lopuksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle on valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee nimetä perustettavan yhtiön tilintarkastaja ehdolla, että yhtiö päätetään perustaa.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n perustamissopimus on liitteenä 1, yhtiöjärjestys liitteenä 2 ja merkintä- ja käyttösopimusmalli liitteenä 3.

Close

This decision was published on 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

1. Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_Perustamissopimus
2. Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
3. Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.