Vuokraus, sosiaalitilojen ja pukukaappien käyttöoikeudet, lähipalvelukeskus Hertsi, Linnanrakentajantie 2, Hertsin kirjasto ja nuorisotila

HEL 2020-006895
More recent handlings
§ 31

Sosiaalitilojen vuokraaminen kirjaston ja nuorisotilan käyttöön lähipalvelukeskus Hertsistä, Linnanrakentajantie 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti vuokrata lähipalvelukeskus Hertsin sosiaalitiloissa, osoitteessa Linnanrakentajantie 2 sijaitsevia pukukaappeja (6 kpl) sekä sosiaalitilojen käyttöoikeuksia (3 kpl) kirjasto- ja nuorisopalvelu­kokonaisuuksien käyttöön. Pukukaapit ja käyttöoikeudet vuokrataan 1.6.2020 alkaen liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Vuokranantajana on Aktia Henkivakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Yleisradion Eläkesäätiö s.r.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut yhteensä noin 1 031 m² tilat kirjaston ja nuorisopalveluiden käyttöön kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella 2.3.2020 alkaen. Kyseinen sopimus ei sisällä lähipalvelukeskus Hertsin sosiaalitilojen käyttöoikeutta vaan niistä tehdään erillinen sopimus. Miesten sosiaalitiloissa ei ole vapaita pukukaappeja, joten sinne vuokrataan tässä vaiheessa vain käyttöoikeuksia ja pukukaappien vapautuessa käyttöoikeudet muutetaan pukukaappivuokrauksiksi.

Pukukaapit ja sosiaalitilojen käyttöoikeudet vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella ja 1 kuukauden mittaisella molemminpuolisella pukukaappi- ja käyttöoikeuskohtaisella irtisanomisajalla. Pukukaappien vuokra on 15,26 euroa/pukukaappi/kk (alv 0 %) ja sosiaalitilan käyttöoikeuden vuokra 10 euroa/kpl/kk (alv 0 %). Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Kuukausivuokra on nykyisellä vuokratasolla yhteensä 121,56 euroa kuukaudessa eli 1 458,72 euroa vuodessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 4 tekemän päätöksen mukaisesti huonetilan vuokralle ottamisesta päättää palvelukokonaisuuden johtaja, kun sopimuksen arvo on enintään 20 000 euroa. Kyseessä oleva sopimus koskee kahta eri palvelukokonaisuutta, jolloin päättäjänä on toimialajohtaja.

This decision was published on 26.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Sopimusluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.