Opetussuunnitelma, Helsingin kaupungin koulut

HEL 2020-006966
More recent handlings
§ 71

Eräiden koulujen opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä seuraavien koulujen opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset johtokuntien esitysten mukaisesti: Hiidenkiven peruskoulu, Jakomäen peruskoulu, Käpylän peruskoulu, Malminkartanon ala-asteen koulu, Pihlajamäen ala-asteen koulu.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Seuraavien koulujen johtokunnat ovat esittäneet koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmiinsa:

Hiidenkiven peruskoulu

Hiidenkiven peruskoulun johtokunta on esittänyt tuntijakomuutosta siten, että tuntijakoon lisätään yksi vuosiviikkotunti oppiaineeseen äidinkieli ja kirjallisuus 1.-7.luokille vuorovaikutustaitojen oppitunnin pitämistä varten. Tämä lisätunnin käyttämisestä päätetään vuosittain koulun toimintasuunnitelmassa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla julkaistiin 2019 Kiusaamisen vastainen KVO13-ohjelma. Siinä yhtenä toimenpiteenä on sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat. KVO13-ohjelman mukaisesti jokaisella päiväkodilla, koululla ja oppilaitoksella on käytössä työkalupakki sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten. Hiidenkiven peruskoulussa opettajakunta on koulutettu käyttämään Suomen Mielenterveysseuran Hyvää mieltä yhdessä-ohjelmaa. Jotta vuorovaikutustaitojen kehittäminen olisi systemaattista, tarvitsemme aikaa ohjelman mukaiselle toiminnalle ilman, että se syö muiden oppiaineiden tunteja.

Jakomäen peruskoulu

Jakomäen peruskoulun johtokunta on esittänyt valinnaisainetarjottimeen lisättäväksi kaksi valinnaisainetta vuosiluokille 8 ja 9. Uudet valinnaisaineet ovat yrittäjyys ja työelämäosaaminen sekä elämänhallintaryhmien valinnaisaine.

Käpylän peruskoulu

Käpylän peruskoulun johtokunta on esittänyt muutosta kaksikielisen suomi-espanja –opetuksen tuntijakoon siten, että oppilaat opiskelevat vuorolukuna taito- ja taideaineita sekä ympäristöoppia. Opetus kaksikielisessä suomi-espanja –opetuksessa annetaan yhdysluokkaopetuksena. Vuorolukuun siirtyminen tukee opetuksen järjestämistä ja suunnittelua. Vuoroluku ei vaikuta oppiaineiden tavoitteisiin tai sisältöihin.

Malminkartanon ala-asteen koulu

Malminkartanon ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt opetussuunnitelmaan valinnaisainemuutosta siten, että yksi uusi valinnaisaine tavoitteineen ja sisältöineen lisätään sekä kahden valinnaisaineen nimi lyhennetään ja kaikkien sisältöjä tiivistetään. Oppilaskuntaa on kuultu muutoksessa.

Pihlajamäen ala--asteen koulu

Pihlajamäen ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt, että koulun opetussuunnitelmasta poistetaan väliarviointi lukuvuodesta 2020 – 2021 alkaen. Opettajakunnassa nykyiset arviointikäytänteet koetaan raskaina ja osittain päällekkäisinä. Opintojen aikaista arviointia suoritetaan muilla tavoin. Väliarviointi on mainittu seuraavissa opetussuunnitelman luvuissa: 6.1, 6.4.5, ja 6.6. Välitodistuksesta ei ole mainintaa koulun opetussuunnitelmassa. Asia on käsitelty yhdessä kaikkien opettajien kanssa 6.5.2020.

Pihlajamäen ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt, että Pihlajamäen ala-asteen koulun matematiikan opetussuunnitelmaan tehdään pöytäkirjaotteessa mainitut lisäykset. Matematiikan opetussuunnitelmassa on havaittu pientä muutosta vaativia kohtia desimaali- ja murtoluvuissa 3.luokalta alkaen, jotta opetus olisi loogisesti etenevää.

This decision was published on 02.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja