Maksuhyvitys, elintarvikehuoneistoilmoituksesta perittävä maksu, koronavirus-tilanne, toukokuu 2020 tehdyt ravintolatarkastukset

HEL 2020-007338
More recent handlings
§ 14

Päätös elintarvikelain mukaisen tarkastuksen maksun perimättä jättämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, ettei maksua peritä suunnitelmallisesta tarkastuksesta, joka on tehty ravintolatoiminnan muuttamista koskevan ilmoituksenne johdosta.

Tausta

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin mukaan ravitsemisliike ja siihen kuuluvat sisä- ja ulkotilat on pidettävä suljettuina asiakkailta vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aikana niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemisen kannalta. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi. Valtioneuvoston asetuksella (173/2020) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi on säädetty tarkemmin maakunnista, joissa edellä mainittu ravitsemisliikkeiden sulkeminen on voimassa. Rajoitukset koskevat asetuksen mukaan kaikkia maakuntia. Asetus on voimassa 4.4.-31.5.2020. Ravintolatoimintaa koskevilla rajoituksilla pyritään hidastamaan COVID-19 –viruksen (koronavirus) leviämistä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla ja valtioneuvoston asetuksella on ollut merkittäviä vaikutuksia ravintolatoimintaan ja ravintolat ovat joutuneet miettimään uusia toimintatapoja liiketoiminnan jatkamiseksi. Helsingin kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle onkin tehty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi ilmoituksia siitä, että ravintola alkaa valmistaa ruokia myytäväksi vähittäismyymälöihin, perustaa ravintolatoiminnan rajoitusten vuoksi liikkuvan elintarvikehuoneiston tai ravintola toimii poikkeustilanteen aikana hyvin pienimuotoisesti. Ilmoituksen johdosta ravintolatoimintaan tulee kohdistaa elintarviketarkastajan suorittama valvontasuunnitelman mukainen suunnitelmallinen tarkastus.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Jakelussa mainittuja asianosaisia ei ole kuultu ennen päätöksen antamista, koska päätöksen ei katsota vaikuttavan asianosaisten oikeusturvaan eikä tuovan lisäselvitystä asiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on päättänyt 24.11.2017 ympäristöterveydenhuollon taksasta (§ 85 ). Ympäristöterveydenhuollon taksaa sovelletaan elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta. Taksan 4.1 kohdan mukaan hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta perittävät maksut ovat 160-230 euroa.

Taksan 8.2 kohdan mukaan taksan mukainen maksu voidaan jättää poikkeuksellisen erityisistä syistä perimättä tai se voidaan periä alennettuna, silloin kun taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Poikkeustapauksesta tehtävästä valvontamaksun muutoksesta tai maksun perimättä jättämisestä päättää taksan 8.3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättämiensä asioiden osalta ja ympäristöpalveluiden viranhaltijat päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta. Valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastusmaksun perimättä jättämisestä päättää ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö.

Helsingin kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle on tehty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi ilmoituksia siitä, että ravintola alkaa valmistaa ruokia myytäväksi vähittäismyymälöihin, perustaa ravintolatoiminnan rajoitusten vuoksi liikkuvan elintarvikehuoneiston tai ravintola toimii poikkeustilanteen aikana hyvin pienimuotoisesti. Ilmoitusten johdosta ravintolatoimintoihin on kohdistettu valvontasuunnitelman mukaisia suunnitelmallisia tarkastuksia. Suunnitelmalliset tarkastukset ovat ympäristöterveydenhuollon taksan mukaan maksullisia. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kuitenkin katsoo, että maksun periminen johtaisi taksan 8.2 kohdan mukaisesti poikkeuksellisen erityisistä syistä ilmeiseen kohtuuttomuuteen, kun otetaan huomioon Suomessa tällä hetkellä vallitsevat poikkeusolot, joiden johdosta ravintolatoiminnan jatkamisesta on tullut erityisen haastavaa ja ravintoloiden on ollut välttämätöntä muuttaa liiketoimintamalliaan. Maksujen perimättä jättäminen kohdistuu vain niihin ravintoloihin, jotka ovat ilmoittaneet valtioneuvoston asetuksen voimassaolon aikana ruokien valmistamisesta myytäväksi vähittäismyymälöihin, perustaa ravintolatoiminnan rajoitusten vuoksi liikkuvan elintarvikehuoneiston tai ravintola toimii poikkeustilanteen aikana hyvin pienimuotoisesti, koska on aiheellista olettaa, että ravintolatoiminnan muutos johtuu koronaviruksen vuoksi säädetyistä rajoituksista.

Sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Elintarvikelaki (23/2006) 71, 74 §

Ympäristöterveydenhuollon taksa: https://www.hel.fi/static/ymk/lomakkeet/ymparistoterveydenhuollon-taksa.pdf

This decision was published on 05.06.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta perustevalituksella.

Perustevalitusoikeus

Se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen.

Perustevalitusaika

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Perustevalitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Perustevalituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  • vaatimusten perustelut;
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Mia Degerlund, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 32055

mia.degerlund@hel.fi

Anne Kärnä, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 29705

anne.karna@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö