Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, välinehuoltoalan ja hoitotyön tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-70-20

HEL 2020-007359
More recent handlings
§ 1

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, välinehuoltoalan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen ammattiaineet

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 30.7.2020 - 20.6.2021 ********** Tehtävän aloitushetkellä sijoituspaikkana on Kampus 5.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on ollut avoinna tuntiopettajan tehtävä, opetettavina aineina välinehuoltolan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen ammattiaineet. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-70-20 ajalla 15.4. - 3.5.2020.

Tehtävää haki 13 hakijaa, joista 6 kelpoista kutsuttiin videohaastatteluun. Videohaastattelun perusteella neljä hakijaa kutsuttiin toiseen haastatteluun. Yksi perui osallistumisen haastatteluun.

**********

**********

**********

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Valinta on ehdollinen, kunnes hakija esittää rikosrekisteriotteen. Virkaan valitulle ei aseta koeaikaa, koska hän työskennellyt vastaavissa tehtävissä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 09.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miia Ojalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

miia.ojalainen@hel.fi

Decisionmaker

Miia Ojalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3