Opetussuunnitelma, Helsingin kaupungin eri koulut

HEL 2020-007360
More recent handlings
§ 122

Vattuniemen ala-asteen koulun opetussuunnitelma, tuntijako ja vuosiluokkien 4-6 valinnaisainetarjonta 1.8.2020 alkaen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Vattuniemen ala-asteen koulun opetussuunnitelman yleisen osan, tuntijaon ja vuosiluokkien 4-6 valinnaisainetarjonnan johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen
1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset
kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, koulun tuntijaosta sekä valinnaisaineiden tunneista. Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vattuniemen ala-asteen koulu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 26.3.2019 (§ 121) perustaa Vattuniemen ala-asteen koulun Lauttasaareen. Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2020.

Vattuniemen ala-asteen koulun opetussuunnitelman yleinen osa

Vattuniemen ala-asteen koulun johtokunta esittää nyt hyväksyttäväksi
Vattuniemen ala-asteen koulun opetussuunnitelman yleisen osan ja
tuntijaon. Opetussuunnitelman yleistä osaa ja eri vuosiluokkien vuosiluokkakokonaisuuksia ja oppiaineosuuksia täydennetään tulevan lukuvuoden aikana osallistaen koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat. Keskeisimmät koulun toimintaa määrittävät kuvaukset ovat luvuissa
1.4. Kieliohjelma,
2.1.1 Arvolähtökohtien ja eettisten periaatteiden toteutuminen koulussa,
3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, koulun toiminta-ajatus ja
4.1 Yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Vattuniemen ala-asteen koulun tuntijako
Tuntijako A2-kielen osalta vuosiluokilla 3-6

A2-kielenä Vattuniemen ala-asteen koulussa on mahdollista valita englanti, espanja, saksa tai ranska. Kielen opetus alkaa kolmannelta luokalta. Opetusta on 1 vuosiviikkotunti vuosiluokalla 3 ja 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 4-6. Ryhmän vähimmäiskoko on 13 oppilasta. Opetus toteutuu oppilaan minimituntimäärän päälle.

Taito- ja taideaineiden valinnaisten sekä valinnaisten aineiden tuntijako vuosiluokilla 4-6

Vuosiluokilla 4-6 Vattuniemen ala-asteen koulussa puolet (3 vvt) taito- ja taideaineiden valinnaisista opinnoista suunnataan käsityön opetukseen, sillä koulussa on hyvät muotoilun ja teknologian toimintamahdollisuudet. Käsitöitä on näin ollen vuosiluokilla 4-6 kaksi tuntia viikossa. Loput 3 vvt taito- ja taideaineen valinnaistunneista sekä 3 vvt valinnaisten aineiden tunneista muodostavat valinnaistarjottimen, joka toteutetaan oppilaan valintana 2h/vko. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään taito- ja taideainepainotteisilla oppitunneilla mahdollisuuksien mukaan. Vuosiluokkien 4-6 oppilaat valitsevat yhden lyhyen valinnaisaineen syyslukukaudeksi ja toisen kevätlukukaudeksi.
Valinta tehdään seuraavien valinnaisaineiden tarjonnasta:
- Kuvataide - voidaan toteuttaa osin yhteisenä kokonaisuutena käsityön kanssa
- Käsityö - voidaan toteuttaa osin yhteisenä kokonaisuutena kuvataiteen kanssa
- Liikunta
- Musiikki
- Draama
- Luonnontieteet
Taito- ja taideaineissa valinnaiset oppiaineet sisällytetään kyseisen oppiaineen arviointiin, johon se voi vaikuttaa korottavasti. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet draama ja luonnontieteet arvioidaan sanallisesti hyväksytty -merkinnällä.

This decision was published on 08.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja