Kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, Lihakauppa Roslund Ky

HEL 2020-007381
More recent handlings
§ 39

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Lihakauppa Roslund Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Lihakauppa Roslund Oy, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki, y-tunnus 1025498-7

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Lihakauppa Roslund Oy:n tuotteiden pakkausmerkinnöissä esiintyvät virheet ja puutteet, joista on huomautettu tai kehotettu tarkastuksilla 25.4.2019, 19.8.2019, 29.11.2019 ja/tai 22.5.2020, on korjattava. Yleiset pakkausmerkinnät on korjattava muiltakin osin kaikkiin laitoksesta toimitettaviin tuotteisiin elintarviketietoasetuksien EPNAs (EU) N:o 1169/2011 sekä MMMa 834/2014 vaatimusten mukaisiksi.
Kaikissa laitoksesta lähetettävissä tuotteissa, lukuun ottamatta jalostamattomia tai ainoastaan kypsentämällä jalostettuja tuotteita, jotka koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien ryhmästä, tulee olla ravintoarvomerkintä. Laitoksesta lähtevässä naudanlihassa tulee olla EPNAs (EY) N:o 1760/2000 edellyttämät merkinnät erätunnus, alkuperä, teurastettu, leikattu (leikattu liha) sekä valmistettu (jauheliha). Laitoksesta lähtevässä jauhelihassa tulee lisäksi olla EPNAs (EU) N:o 1169/2011, liite VI, B-osan mukaiset koostumusta koskevat merkinnät ”rasvapitoisuus alle…” ja ”kollageeni/liha–proteiinisuhde alle…”.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 30.09.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Lihakauppa Roslund Oy on liha-alan laitos, jonka hyväksytyt toiminnot ovat lihan leikkaaminen, jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus sekä sous vide –lihavalmisteiden valmistus.

Lihakauppa Roslund Oy:n liha-alan laitokseen on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 25.4.2019. Tällöin on havaittu, että noin 50 %:ssa tuotteiden etiketeistä oli annettu pakolliset elintarviketiedot puutteellisesti, isoimpina puutteina ainesosaluettelon puuttuminen, käytetyn lihan osuuden ilmoittamatta jättäminen ja ravintoarvomerkinnän puuttuminen. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 3.6.2019 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Lihakauppa Roslund Oy:n liha-alan laitokseen on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 19.8.2019. Tällöin on todettu, että varastossa olleista tuotteista vain yhdessä oli ravintoarvomerkinnät ja useammassa merkinnät edellyttävässä tuotteessa niitä ei ollut. Toimijalle annettiin kehotus lisätä ravintoarvomerkintä kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin se edellytetään, käyttäen edellytettyä vähimmäiskirjasinkorkeutta 1,2 mm 20.9.2019 mennessä (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Lihakauppa Roslund Oy:n liha-alan laitokseen on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 29.11.2019, jolloin on todettu, ettei aiempia pakkausmerkintöjä koskevia kehotuksia ole kaikilta osin noudatettu. Pakkausmerkinnöissä havaittiin myös muita epäkohtia. Lisäksi todettiin, että laitoksessa oli etiketöity toisen laitostoimijan valmistamia kinkkuja käyttäen toisen laitoksen laitostunnusta. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 1.3.2020 mennessä (Liite 3 Tarkastuskertomus).

Lihakauppa Roslund Oy:n liha-alan laitokseen tehtiin uusintatarkastus 22.5.2020. Tarkastuksella todettiin, ettei kaikkia pakkausmerkintöihin liittyviä kehotuksia oltu edelleenkään noudatettu. Toimijan valmistamien tuotteiden pakkausmerkinnöissä todettiin mm. seuraavat puutteet: lihavalmisteen lihan osuutta ei oltu merkitty, ravintoarvomerkintä puuttui kahdesta lihavalmisteesta, osa pakollisista elintarviketiedoista puuttui ruotsin kielellä ja naudanlihan merkintäjärjestelmän edellyttämiä merkintöjä puuttui leikatusta ja jauhetusta naudanlihasta. Lisäksi tarkastuksella havaittiin laitoksen merkinneen toisessa laitoksessa valmistettuja ja pakattuja nakkeja omalla tunnistusmerkillään. Tarkastuksella todettiin, ettei toimija ole noudattanut omavalvontasuunnitelmaansa prosessin kriittisen hallintapisteen eli lihavalmisteiden kypsennyslämpötilan seurannan osalta, eikä kirjanpitoa kriittisen pisteen seurannasta ollut kaikilta osin tarkastettavissa. Myöskään jauhelihan valmistuksen kirjanpitoa ei oltu tehty jokaisesta erästä, eikä kirjanpito seurannasta ollut tarkastuksen aikana tarkastettavissa (Liite 4 Tarkastuskertomus).

Lihakauppa Roslund Oy:n liha-alan laitokseen tehtiin uusintatarkastus 29.7.2020. Tarkastuksella todettiin, että omavalvontakirjanpitoon ja laitostunnuksen käyttöön liittyvät epäkohdat oli korjattu (Liite 7 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 8.6.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 5 Kuulemiskirje).

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä 22.6.2020. Vastineessa toimija ilmoittaa, että kriittisen hallintapisteen seurannalle on luotu uusi järjestelmä, ja että omavalvonnan kirjanpitoa on ryhdytty toteuttamaan päivitetyn omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Tunnistusmerkin käyttö väärin ei ole toistunut, ja aiemmat virheet ovat johtuneet työntekijöiden virheistä, eikä toiminta ole ollut tahallista.

Pakkausmerkinnät ilmoitetaan vastineessa korjattavaksi edellytetyllä tavalla, mutta laitos pyytää korjausten suorittamiseksi lisäaikaa 30.9.2020 asti (Liite 6 Vastine kuulemiskirjeeseen).

Päätöksen perustelut

Tarkastuksella 29.7.2020 todettiin, että Lihakauppa Roslund Oy on korjannut omavalvontakirjanpitoon liittyvät epäkohdat riittävällä tavalla, eikä laitostunnuksen väärinkäyttö ole toistunut, joten asioiden osalta ei ole tarpeen antaa elintarvikelain 55 § mukaista määräystä.

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksista huolimatta Lihakauppa Roslund Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja pakkausmerkintöihin liittyviä epäkohtia annetuissa määräajoissa. Koska toimija ei ole itse korjannut pakkausmerkintöihin liittyviä epäkohtia kokonaisuudessaan, on epäkohdan korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys. Lihakauppa Roslund Oy on pyytänyt vastineessaan pakkausmerkintöjen korjaamiselle lisäaikaa 30.9.2020 asti, mikä on huomioitu päätöksen määräajassa.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 6, 9 ja 21 artiklan mukaisesti seuraavien elintarviketietojen antaminen on pakollista elintarvikkeessa, joka on tarkoitettu toimitettavaksi loppukuluttajalle tai suurtalouksille: ainesosaluettelo, jossa allergioita aiheuttavien aineiden merkinnät korostettu; tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät; elintarvikkeen sisällön määrä; vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta; erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet; elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite; alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty asetuksen 26 artiklassa; käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa sekä ravintoarvoilmoitus, joka ei kuitenkaan 16 artiklan mukaisesti ole pakollinen asetuksen liitteessä V luetelluissa elintarvikkeissa (1. jalostamattomat tuotteet, jotka koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien ryhmästä; 2. jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu ainoastaan kypsyttämällä ja jotka koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 artiklan 13 mukaisesti on 9 artiklan mukaiset pakolliset tiedot painettava selkeän luettavuuden varmistavalla tavalla sellaisella kirjasinkoolla, jonka liitteessä IV määritelty x-korkeus on vähintään 1,2 mm. Artiklan 22 mukaisesti elintarvikkeen valmistuksessa käytetyn ainesosan määrä on ilmoitettava silloin, kun kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä esiintyy elintarvikkeen nimessä tai kuluttaja tavallisesti yhdistää sen elintarvikkeen nimeen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaan toimijoiden, jotka pitävät naudanlihaa kaupan yhteisössä, on merkittävä se seuraavien säännösten mukaisesti:
a) viitenumero tai -koodi, joka osoittaa lihan ja eläimen/eläinten välisen yhteyden.
b) sen teurastamon hyväksymisnumero, jossa eläin tai eläinryhmä on teurastettu, sekä jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa teurastamo sijaitsee. Tieto on esitettävä seuraavasti: ”Teurastettu (jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi) (hyväksymisnumero)”;
c) sen leikkaamon, jossa ruhot tai ruhoryhmät on leikattu, hyväksymisnumero sekä jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa kyseinen leikkaamo sijaitsee. Tieto on esitettävä seuraavasti: ”Leikattu (jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi) (hyväksymisnumero)”.
Toimijoiden on sisällytettävä merkintöihin myös tieto valtioista, joissa eläin on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu. Jos eläin on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu samassa valtiossa, tieto voidaan esittää muodossa ”Alkuperä”.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 14 artiklan mukaan jauhettua naudanlihaa valmistavien toimijoiden tai järjestöjen on merkittävä ”valmistettu (jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi)” sen mukaan, missä liha on valmistettu, ja alkuperä, jos valmistusvaltio on muu kuin kyseinen valtio tai kyseiset valtiot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011, liitteen VI, B-osan mukaisesti pakatussa jauhelihassa tulee olla seuraavat erityismerkinnät : ”rasvapitoisuus alle…” sekä ”kollageeni/liha-proteiinisuhde alle…”.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 4 § mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

Lihakauppa Roslundin valmistamien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on todettu toistuvasti epäkohtia lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1 Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 25.4.2019
2 Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 19.8.2019
3 Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 29.11.2019
4 Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 22.5.2020
5 Lihakauppa Roslund Ky kuuleminen elintarvikelain 55 § mukaisesta määräyksestä 8.6.2020
6 Vastine kuulemiskirjeeseen 22.6.2020
7 Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Oy 29.7.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 2 §, 9 §, 10 §, 18 §, 19 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (Yleinen
elintarvikeasetus) 8, 17 ja 18 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus) artikla 5 ja liite II

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta
kuluttajille 834/2014

Komission asetus (EY) N:o 1825/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 72/2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaa määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Lihakauppa Roslund Oy:lle

This decision was published on 31.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Jaakkola, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31598

johanna.jaakkola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 25.4.2019
2. Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 19.8.2019
3. Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 29.11.2019
4. Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Ky 22.5.2020
5. Lihakauppa Roslund Ky kuuleminen elintarvikelain 55 § mukaisesta määräyksestä 8.6.2020, allekirjoitettu
6. Vastine kuulemiskirjeeseen 22.6.2020
7. Tarkastuspöytäkirja Lihakauppa Roslund Oy 29.7.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.