Vahingonkorvaus, venevaurio, 11.9.2019, Merisatamanranta

HEL 2020-007452
More recent handlings
§ 26

Vahingonkorvausvaatimus koskien venevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen veneen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten osalta 1499,30 euron suuruisena. Asianomainen on esittänyt hyväksytyn korjauskustannuslaskelman asian osalta.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 3.6.2020 vahingonkorvausvaatimuksen koskien veneen korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Hakijan mukaan oli 11.9.2019 Merisataman venepaikan 123 ketju katkennut vapauttaen veneen ajelehtimaan Kompassitorin länsipuolen rappusia ja rantarakenteita päin. Hakijan käsityksen mukaan poijurivistön ketjuja ei ole vaihdettu, niin kauan kuin hänellä on kyseinen venepaikka ollut. Venepaikka on hakijalla ollut vuodesta 1998. Hakija on toimittanut korjauskustannuslaskelman veneen korjaamisen kustannuksista, mikäli hakija korjaa veneeseen tulleet vauriot itse. Hakijan kanssa on sovittu, että hakija ottaa riskin siitä, että korjaustoimenpiteet mahdollisesti johtavat huonompaan tulokseen kuin ehjä kylki. Kyseisen arvion mukaan veneen korjaaminen maksaa 1499,30 euroa. Vakuutusyhtiön edustaja on käynyt tarkistamassa vauriot ja arvioinut korjauskustannukset. Saadun selvityksen perusteella hakijan esittämä korvaussumma on kohtuullinen.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Liikuntapalveluilta saadun selvityksen mukaisesti Helsingin kaupunki on vastuussa vahingosta ja on velvollinen korvaamaan hakijalle veneen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Näin ollen on perusteltua korvata hakijalle aiheutuneet kustannukset korjauskustannuslaskelman mukaisesti.

This decision was published on 25.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. korvaushakemus 6.2.2020_1
2. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 8.6.2020, liite, korjauskustannukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.