Elintarvikelain 63 §:n mukaisen väliaikaisen käyttö- ja luovutuskiellon purku, AUVCO Oy/Marjapuoti

HEL 2020-007487
More recent handlings
§ 13

Elintarvikelain 63 § mukaisen väliaikaisen käyttö- ja luovutuskiellonpurku, AUVCO Oy/Marjapuoti, Hämeentie 15b A 6, 00500 Helsinki

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että 27.5.2020 elintarvikelain 63 §:n nojalla annettu kananmuna-, mehu-, hillo- ja hunajaeriä koskeva väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto puretaan välittömästi.

Toimeenpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Toimija

AUVCO Oy, Hämeentie 15b A 6, 00500 Helsinki, y-tunnus: 2259018-7

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 27.5.2020 tarkastuksen toimijan varastotilaan (Sörnäistenkatu 5, 00500 Helsinki). Tarkastuksella todettiin, että varastossa oli säilytyksessä puutteellisesti merkittyjä ja kokonaan merkitsemättömiä pakattuja mehuja, hilloja ja hunajaa sekä kananmunia. Ko. elintarvikkeita ei merkintöjen puutteesta johtuen voitu yhdistää kaupallisiin asiakirjoihin.

Elintarvikkeet asetettiin tarkastuksella elintarvikelain 63 §:n mukaiseen
väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon (liite 1). Tarkastuskäynnistä laadittiin tarkastuskertomus (liite 2).

Toimija ilmoitti teettäneensä pakkausmerkinnät tuotteisiin ja lisäävänsä merkinnät niihin, jotta elintarvikkeet täyttäisivät niille asetettu vaatimukset.
Toimijan kautta saatiin 28.5.2020 selvitys kananmunien tuottajalta. Kananmunien osalta kananmunatuottaja Hornan Herkku Oy (Vampula) on alkutuottaja, joka myy tuottamiaan kananmunia leimaamattomina REKO-ruokapiirissä. Tuottaja oli sopinut toimijan kanssa kanamunien väliaikaisesta säilytyksestä.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 4.6.2020 tarkastuksen (liite 3) toimijan varastotilaan. Tarkastuksella todettiin 27.5.2020 tarkastuksella havaittujen pakkausmerkintäpuutteiden korjaantuminen. Toimijan oli teettänyt/korjannut pakkausmerkintöjä mehujen, hillojen ja hunajan osalta. Kananmunat on toimitettu REKO-ruokapiiriin ympäristöpalveluiden kanssa sovitusti.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 63 § mukaisesta määräyksestä (Liite 3). Toimija ilmoitti korjanneensa pakkausmerkintäpuutteet 4.6.2020 mennessä.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 19 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10-35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:
- elintarvikkeen nimi;
- ainesosaluettelo;
- elintarvikkeen tuotannossa tai valmistelussa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;
- tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät;
- elintarvikkeen sisällön määrä;
- vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
- erityiset säilyvyysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
- 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
- alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;
- käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksen mukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;
- juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
- ravintoarvoilmoitus

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muutoin elintarvikemääräysten vastaisia. Valvontaviranomainen voi myös määrätä elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hakijan poistamaan kansallista laatujärjestelmää koskevan epäkohdan. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 63 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56 ja 58 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) § 19, § 55, § 63

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artikla

Hallintolaki (434/2003) 4 §, 22 § ja 34 §

This decision was published on 05.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Pennanen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20996

riikka.pennanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Väliaikainen kieltopäätös 27.5.2020
2. Tarkastuskertomus 27.5.2020
3. Tarkastuskertomus 4.6.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.