Vuokrausperusteet, maanalainen pysäköintilaitos, Kanavakatu 14, Katajanokka

HEL 2020-007706
More recent handlings
Case 9. / 405 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka)

Urban Environment Committee

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

  • Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

  • oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit-yksikön yritystontit-tiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdotuksessa A tarkoitetun alueen kohdan A liitteessä nro 1 esitetyin periaattein YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun enintään 30 vuodeksi riippumatta tonteille asemakaavan muutoksessa osoitetuista kerrosalamääristä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyä vuokrausta jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuksessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet.

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun maaomaisuuden hallinnan tuki –yksikön sopimukset ja toiminnan ohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(S0108-114)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Katajanokalle on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukainen maanalainen noin 500 autopaikan pysäköintilaitos. Vuokrausperiaatteet mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.

Close

Hankkeen kuvaus

Katajanokalle suunniteltu maanalainen pysäköintilaitos sijaitsee Kruunuvuorenkadun, Katajanokanlaiturin, Satamakadun ja Mastokadun alueella. Laitoksen mahdollistaa voimassa oleva asemakaavan nro 12333 (liite 2). Hankkeelle on tarkoitus vuokrata osoittamissa korkeustasoissa sijaitsevaa asemakaavan mukaista maanalaista pysäköintilaitosta varten noin 15 000 m² suuruisen maanalainen tila noin 500 autopaikan pysäköintilaitosta varten. Laitos palvelisi alueen yrityksiä, asukkaita ja satamaa. Sisäänajo on Kanavakatu 14:ssa sijaitsevalta toimitilatontilta.

Alue on ollut varattuna YIT Rakennus Oy:lle vuodesta 2002 lähtien. YIT vuokraisi alueen perustettavan yhtiön lukuun. Kartta vuokra-alueesta on liitteessä 3.

Rakennusluvan hakeminen

Maanalainen alue on vuokrattu YIT:lle rakennusluvan hakemista varten 1.2.-31.7.2020 väliseksi ajaksi.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehtäisiin noin 60 vuodeksi. Pysäköintilaitoksen tarvitsemien maanalaisten pysäköintialueiden vuosivuokran perusteena on elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 5,50 euron neliömetrihinta (nykyrahassa noin 108 €/m²). Pysäköintilaitosta palvelevien ajoyhteyksien ja teknisten tilojen maanalaisten alueiden vuosivuokran perusteena on elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 1,50 euron neliömetrihinta (nykyrahassa noin 29 €/m²). Hinnat on määritetty ulkopuolisen arvion avulla. Vuosivuokra tällä hetkellä olisi noin 76 000 euroa.

Maanalaisten pysäköintihankkeissa vakiintuneen käytännön mukaan vuokrasta peritään 20 % rakennustöiden aikana, kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan.

Vuokrauspäätös 30 vuodeksi

Lisäksi lautakunta päättää vuokrata tontin toimivaltansa mukaisesti 30 vuodeksi, jotta hankkeen rakennustöiden aloittaminen on mahdollista ennen kaupunginvaltuuston päätöstä vuokrausperiaatteista.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet. Lisäksi (B-kohta) kaupunginvaltuuston 16.1.2019, 5 § hyväksymän johtosäännön mukaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Close

This decision was published on 18.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405 (Päätöskohdista A ja C), 406, 407, 408, 409, 410, 413 ja 420 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 404 ja 405 (Päätöskohdasta B) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi