Kuuleminen, elintarvikelaki 56 § ja 59 §, Indoeuro / EuroFresh

HEL 2020-007715
More recent handlings
§ 25

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Indoeuro/EuroFresh kaupalle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Indoeuro, Klaneettitie 13, 00420 Helsinki, y-tunnus 2880909-8

Elintarvikehuoneisto

EuroFresh kauppa, Klaneettitie 13, 00420 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Indoeuron myymälässä (Klaneettitie 13, 00420 Helsinki) olevia pakasteita, joiden pakkausmerkinnät ovat puutteelliset.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisten elintarvikkeiden kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarvikkeita ei voida muuttaa määräysten mukaiseksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää elintarvikkeet hävitettäväksi tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Tuotteet on hävitetty toimijan toivomuksen mukaisesti 18.6.2020 valvojan läsnä ollessa.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Indoeurolla on vähittäismyymälä EuroFresh kauppa, joka sijaitsee osoitteessa Klaneettitie 13, Helsinki. Toiminta on rekisteröity 22.7.2019.

Ympäristöpalveluiden toimesta tehtiin tarkastus EuroFresh kauppaan 8.6.2020. Tarkastuksella havaittiin, että myynnissä oli toimijan itse pakkaamia ja myyntikalusteessa jäädyttämiä naudan- ja kananlihoja sekä muita eläinperäisiä elintarvikkeita, joista puuttuivat asianmukaiset pakkausmerkinnät, kuten erä- ja alkuperämaatiedot. Viimeinen käyttöpäivä oli toimijan itse määrittämä, esimerkiksi jauhelihalle kuusi kuukautta pakkauspäivästä. Lisäksi joissain pakkauksissa ei ollut mitään merkintöjä. Myyntikalusteessa oli lisäksi laitoksessa pakattuja tuotteita, jotka oli jäädytetty myymälässä ja joiden viimeinen käyttöpäivä oli ylittynyt. Osa tuotteista ei ollut jäätynyt kunnolla.

Tuotteita on yhteensä n. 280 kg. Elintarvikkeet luetteloitiin ja asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon 8.6.2020 (liite 1 Väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto).

Kuuleminen

Toimijalle annettiin mahdollisuus antaa vastineensa 29.6.2020 mennessä (liite 2 Kuuleminen). Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä (liite 3 Toimijan vastine). Vastineessa toimija on todennut, että hän haluaa hävittää käyttö- ja luovutuskieltoon asetetut elintarvikkeet.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille mukaan pakattujen elintarvikkeiden pakkauksista annettavista tiedoista on vastuussa toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarvikkeita pidetään kaupan. Valmistajan tai pakkaajan tehtävänä on selvittää elintarvikkeen säilyvyys ja tällä perusteella ratkaista, millainen päiväysmerkintä pakkaukseen on tehtävä. Tuotteiden valmistaja tai pakkaaja vastaa siitä, että elintarvike oikein varastoituna säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet tai on käytettävissä ilmoitetun ajankohdan loppuun.

Elintarvikelain 17 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot elintarvikkeista ja elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä. Elintarvikealan toimijalla tulee myös olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tämän lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Jäljitettävyyden varmistamiseksi tarvittavista pakkausmerkinnöistä ja tunnistetiedoista säädetään yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 18 mukaan

1. Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.

2. Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä.

3. Elintarvike- ja rehualan toimijoilla on oltava käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on annettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille.

4. Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tuotteiden määräysten vastaisuutta ei voida poistaa, koska tuotteiden alkuperää ei voida jäljittää eikä viimeinen käyttöajankohta ole tiedossa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomus 8.6.2020

Väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto 8.6.2020

Kuuleminen 12.6.2020

Toimijan antama vastine 16.6.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 7 §, 17 §, 56 §, 59 §, 74 §, 78 §

Hallintolaki 34 §

Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Indoeurolle

This decision was published on 03.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Eskelinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32081

paula.eskelinen@hel.fi

Decisionmaker

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto 8.6.2020
2. Kuuleminen 12.6.2020
3. Vastine 16.6.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.