Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2020-2021, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2020-007716
More recent handlings
§ 129
This decisionmaker is no longer active

Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2020 – 2021

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti tarkistaa 17.6.2020 (§ 71) tehtyä päätöstä siten, että yksityisen elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundin perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustus 20.9.2020 oppilastilanteen mukaisesti lukuvuodelle 2020 - 2021 on 401.266 euroa. Summa sisältää edellisen lukuvuoden välipala-avustuksen tasauksen.

Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille on elokuussa 2020 maksettu 86.132 euroa.

Samalla hallintopäällikkö päätti, että yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille maksetaan jäljellä oleva 315.134 euron iltapäivätoiminnan avustus lukuvuoden 2020 - 2021 jäljellä olevissa avustuserissä seuraavasti:

Lokakuu 2020: 104.514 euroa

Tammikuu 2021: 105.310 euroa

Maaliskuu 2021: 105.310 euroa

Päätöksen perustelut

Avustusperiaatteiden mukaisesti järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9.2020 oppilastilanteen mukaisesti. Oppilasmäärän muutoksen vuoksi avustussumma nousee 69.000 euroa, josta vähennetään välipalan osuus 14.766 euroa.

Yksityisen elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundin oppilasmäärä 20.9.2020 tarkistuksen jälkeen on 457, joka on 69 laskennallista oppilasta aikaisemmin arvioitua enemmän. Päätökseen sisältyy myös yhden uuden ryhmän perustamistuen osuus 2.000 euroa sekä yhden järjestämispaikkakohtaisen tuen osuus 1.300 euroa (Kallion ala-aste).

Lokakuun maksuerässä on huomioitu lukuvuoden 2019-2020 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan maksamien välipalakustannusten vaikutus palveluntuottajalle maksettuun avustussummaan 16.3.2020 asti, niiden ryhmien osalta joille kaupunki tilaa ja maksaa välipalan. Syksyn 2019 ja kevään 2020 osalta avustusta on vähennetty 796 euroa liian vähän.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 26.5.2020 (§ 129) perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista lukuvuodelle 2020 - 2021. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Sari Wicklund on toimittanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaikki tarvittavat avustushakemuksen liitteet.

This decision was published on 02.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö