Valtuustoaloite, kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa

HEL 2020-007755
More recent handlings
Case 9. / 104 §

V 17.2.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikat suunniteltava yhdessä nuorten kanssa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin.

Asiassa pyydetty nuorisoneuvoston lausunto. Nuorisoneuvosto toteaa lausunnossaan, että äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä tulisi sijoittaa paikoille, joissa liikkuu runsaasti nuoria. Kirjastot, oppilaitokset sekä muut yleiset tilat ovat tuttuja nuorille, ja niissä kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat on sijoittettu paikoille, joita myös nuoret ovat pitäneet hyvinä paikkoina nuorten kannalta. Pääosa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista on sijoitettu kouluihin ja muihin oppilaitoksiin, jotka ovat tuttuja nuorille ja joissa kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi. Suurin osa ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin mm. nuorisotaloihin sekä kauppakeskuksiin, joissa nuoret muutoinkin liikkuvat.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on otettu huomioon koronavirustilanne ja varauduttu siihen, että tilanne on päällä vielä kuntavaalien aikana. On pyritty saamaan riittävän suuret tilat ja mahdollisuus pitää riittävä turvaväli äänestettäessä. Paikat on pyritty sijoittamaan siten, että kunkin paikan varsinainen toiminta ei esty vaalien järjestämisen vuoksi. Tämä rajoittaa tilojen, joissa on paljon paikan varsinaista toimintaa (mm. osa nuorisotaloista) sekä pienien tilojen käyttämistä vaalipaikkoina.

Pandemiatilanne on rajoittanut ja estänyt suunnittelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestämistä mutta jatkossa on tarkoitus kuulla laajemmin äänestäjien, erityisesti nuorten, vanhusten ja vammaisten, mielipiteitä vaalipaikkojen sijoittamisessa.

Asiasta on saatu keskusvaalilautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

This decision was published on 18.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi