Valtuustoaloite, Lisää penkkejä Helsinkiin

HEL 2020-007763
More recent handlings
Case 11. / 320 §

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om fler bänkar till Helsingfors parker och rekreationsområden

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Fatim Diarra och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska utredas till vilka parker och rekreationsområden i Helsingfors det skulle vara möjligt att skaffa mer bänkar.

Stadsmiljösektorn har under det senaste året placerat 150 nya bänkar på parkområden och längs friluftsstråk på olika ställen runt om i Helsingfors i huvudsak på basis av önskemål om bänkar som fåtts genom responssystemet för invånare. Utöver det ovan nämnda placeras 44 bänkar på olika ställen i Helsingfors baserat på önskemål om bänkar som kommit genom OmaStadi dvs. medborgarbudgeten. Antalet bänkar och andra möbler har även ökats i planerna för parker och andra allmänna områden.

Vid stadsmiljösektorn börjar härnäst en utredning där alla önskemål och behov gällande bänkar från medborgarbudgeten, invånarrespons och områdesplanering samlas på en och samma plats. På basis av utredningsarbetet planeras och placeras nya bänkar på olika ställen i Helsingfors. Anslaget påverkar också möjligheterna till anskaffning av nya bänkar.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 706

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 586

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on noin 7 000 puistonpenkkiä. Aukiolla ja katualueilla on puolestaan noin 1 150 penkkiä.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu on kuluneen vuoden aikana vastannut työstä, jossa on sijoitettu uusia penkkejä puistoalueille ja ulkoilureittien varteen eri puolille Helsinkiä. Näin sijoitettiin 150 uutta penkkiä pohjautuen pääosin asukaspalautejärjestelmän kautta saatuihin penkkitoiveisiin. Päämääränä oli penkkiverkoston parantaminen keskittyen etenkin vanhuksiin ja heidän liikkumisen helpottamiseen kaupungin puistoissa ja ulkoilureiteillä.

Edellä mainitun lisäksi OmaStadin eli osallistuvan budjetoinnin kautta tuli lisää penkkitoiveita. Tässä yhteydessä laadittiin 44 penkin sijoitussuunnitelmat eri puolelle Helsinkiä. Tällä hetkellä viimeisetkin tilatut penkit ovat valmistumassa ja asennustyöt alkaneet.

Penkkien ja muiden kalusteiden määrää on myös lisätty jatkuvasti puisto- ja muissa yleisten alueiden suunnitelmissa.

Seuraavaksi kaupunkiympäristön toimialalla alkaa selvitys, jossa kerätään paikkatietojärjestelmään koko kaupungin penkkiverkostoa koskevat toiveet yhteen ja samaan paikkaan. Lähtötietoina ovat osallistuvassa budjetoinnissa esitetyt toiveet, saatu asukaspalaute ja aluesuunnitelmien kautta esiin nousseet penkkitoiveet ja -tarpeet. Tämä selvitystyön pohjalta suunnitellaan ja asennetaan uusia penkkejä eri puolille Helsinkiä. Penkkien lisäämisen mahdollisuuksiin vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 151

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta kannatettava ja osallistuu osaltaan selvitykseen, mikäli kaupunkiympäristön toimiala, joka vastaa suurimmalta osin kaupungissa sijaitsevista puistoista ja reiteistä, päättää ryhtyä selvittämään mihin penkkejä voidaan sijoittaa.

Liikuntapalvelut on hankkinut määrärahan puitteessa penkkejä muun muassa Paloheinän ulkoilualueelle.

Penkkien hankinnoissa tulee huomioida, että suurelle osalle liikuntapalveluiden ylläpitämistä reiteistä tehdään talviaikaan ladut hiihtäjille tai ne aurataan, ja hiekoitetaan ulkoilijoille. Tämä huomioiden penkit tulee sijoittaa selvästi reittien ulkopuolelle, jotta latukoneelle tai aurauskalustolle jää tarpeeksi tilaa huolehtia talvipalveluiden ylläpidosta. Tämä nostaa monissa tapauksissa penkkien perustamiskustannuksia.

Hyvänä lumitalvena liikuntapalvelut kunnostaa yli 200 km latuja kuntalaisille. Osa laduista kunnostetaan pelloille, mutta suuri osa kunnostetaan ulkoilureiteille, jolloin näiden reittien yhteyteen sijoitetut penkit eivät ole talvikäytössä.

Selvityksessä tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan huomioida mahdollisten penkkien sijoituspaikkojen lisäksi myös hankintakustannukset sekä ylläpitokustannukset.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Close

This decision was published on 25.11.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi