Valtuustoaloite, Lisää penkkejä Helsinkiin

HEL 2020-007763
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 320 §

Valtuutettu Fatim Diarran aloite penkkien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilureittien varrelle

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Fatim Diarra ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan selvitettäväksi, mihin puistoihin ja ulkoilualueille Helsinkiin voidaan hankkia lisää penkkejä.

Kaupunkiympäristön toimiala on kuluvan vuoden aikana sijoittanut 150 uutta penkkiä puistoalueille ja ulkoilureittien varrelle eri puolille Helsinkiä pohjautuen pääosin asukaspalautejärjestelmän kautta saatuihin penkkitoiveisiin. Lisäksi OmaStadin eli osallistuvan budjetoinnin kautta esitettyjen penkkitoiveiden myötä sijoitetaan 44 penkkiä eri puolille Helsinkiä. Penkkien ja muiden kalusteiden määrää on myös lisätty jatkuvasti puistoalueiden ja muiden yleisten alueiden suunnitelmissa.

Seuraavaksi kaupunkiympäristön toimialalla alkaa selvitys, jossa kerätään kaikki osallistuvassa budjetoinnissa, asukaspalautteissa ja aluesuunnitelmien myötä esitetyt penkkitoiveet ja -tarpeet paikkatietojärjestelmään yhteen ja samaan paikkaan. Selvitystyön pohjalta suunnitellaan ja asennetaan uusia penkkejä eri puolille Helsinkiä. Penkkien lisäämisen mahdollisuuksiin vaikuttaa myös tähän käytettävissä oleva määräraha.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 706

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 586

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on noin 7 000 puistonpenkkiä. Aukiolla ja katualueilla on puolestaan noin 1 150 penkkiä.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu on kuluneen vuoden aikana vastannut työstä, jossa on sijoitettu uusia penkkejä puistoalueille ja ulkoilureittien varteen eri puolille Helsinkiä. Näin sijoitettiin 150 uutta penkkiä pohjautuen pääosin asukaspalautejärjestelmän kautta saatuihin penkkitoiveisiin. Päämääränä oli penkkiverkoston parantaminen keskittyen etenkin vanhuksiin ja heidän liikkumisen helpottamiseen kaupungin puistoissa ja ulkoilureiteillä.

Edellä mainitun lisäksi OmaStadin eli osallistuvan budjetoinnin kautta tuli lisää penkkitoiveita. Tässä yhteydessä laadittiin 44 penkin sijoitussuunnitelmat eri puolelle Helsinkiä. Tällä hetkellä viimeisetkin tilatut penkit ovat valmistumassa ja asennustyöt alkaneet.

Penkkien ja muiden kalusteiden määrää on myös lisätty jatkuvasti puisto- ja muissa yleisten alueiden suunnitelmissa.

Seuraavaksi kaupunkiympäristön toimialalla alkaa selvitys, jossa kerätään paikkatietojärjestelmään koko kaupungin penkkiverkostoa koskevat toiveet yhteen ja samaan paikkaan. Lähtötietoina ovat osallistuvassa budjetoinnissa esitetyt toiveet, saatu asukaspalaute ja aluesuunnitelmien kautta esiin nousseet penkkitoiveet ja -tarpeet. Tämä selvitystyön pohjalta suunnitellaan ja asennetaan uusia penkkejä eri puolille Helsinkiä. Penkkien lisäämisen mahdollisuuksiin vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 151

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta kannatettava ja osallistuu osaltaan selvitykseen, mikäli kaupunkiympäristön toimiala, joka vastaa suurimmalta osin kaupungissa sijaitsevista puistoista ja reiteistä, päättää ryhtyä selvittämään mihin penkkejä voidaan sijoittaa.

Liikuntapalvelut on hankkinut määrärahan puitteessa penkkejä muun muassa Paloheinän ulkoilualueelle.

Penkkien hankinnoissa tulee huomioida, että suurelle osalle liikuntapalveluiden ylläpitämistä reiteistä tehdään talviaikaan ladut hiihtäjille tai ne aurataan, ja hiekoitetaan ulkoilijoille. Tämä huomioiden penkit tulee sijoittaa selvästi reittien ulkopuolelle, jotta latukoneelle tai aurauskalustolle jää tarpeeksi tilaa huolehtia talvipalveluiden ylläpidosta. Tämä nostaa monissa tapauksissa penkkien perustamiskustannuksia.

Hyvänä lumitalvena liikuntapalvelut kunnostaa yli 200 km latuja kuntalaisille. Osa laduista kunnostetaan pelloille, mutta suuri osa kunnostetaan ulkoilureiteille, jolloin näiden reittien yhteyteen sijoitetut penkit eivät ole talvikäytössä.

Selvityksessä tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan huomioida mahdollisten penkkien sijoituspaikkojen lisäksi myös hankintakustannukset sekä ylläpitokustannukset.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi