Valtuustoaloite, vapaaehtoistyön edistäminen Helsingissä

HEL 2020-007764
More recent handlings
Case 11. / 334 §

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av frivilligarbete i Helsingfors

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Leo Stranius och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad startar ett försök där stadens anställda får en möjlighet att på arbetstid prova på hur det är att vara volontär. I motionen konstateras att flera företag och organisationer erbjuder sina anställda en möjlighet att prova på att jobba som volontär t.ex. 1–2 dagar per år, under arbetstid.

I de tjänste- och arbetskollektivavtal som binder Helsingfors stad finns inga bestämmelser om frivilligverksamhet på arbetstid eller om arbets- eller tjänstledigt för att delta i frivilligverksamhet. Möjligheten att ställa upp som volontär på arbetstid skulle således vara ett separat beslut som staden överväger i egenskap av arbetsgivare.

Helsingfors stad är en och samma arbetsgivare och således omfattar skyldigheten att behandla arbetstagarna jämlikt och lika alla som jobbar eller har tjänst vid staden, oavsett vid vilken funktion en person arbetar. Deltagande i frivilligverksamhet på arbetstid förutsätter att denna möjlighet likvärdigt ska kunna erbjudas varje anställd. Det är inte ändamålsenligt att inleda ett försök om man redan på förhand vet att en jämlik behandling inte kan garanteras.

Särskilt i vissa av stadens uppgifter råder det brist på medarbetare och det är svårt att få tillräckligt med vikarier. Flera arbeten är sådana att det krävs vikarie också för en dags frånvaro. I synnerhet inom småbarnspedagogiken vid fostrans- och utbildningssektorn samt social- och hälsovårdssektorn finns det uppgifter som absolut kräver en vikarie även för kortare frånvaro. Att frigöra personalen 1–2 dagar för att de ska ställa upp som volontärer innebär i praktiken att cheferna för dessa funktioner borde kunna ordna med tusentals korta vikariat under året. Detta ökar betydligt chefernas arbetsbörda. Många av stadens uppgifter är dessutom lagstadgade, så det är nödvändigt att säkerställa att servicen fungerar också under en dylik frånvaro. Dessutom uppstår det extra kostnader av att anställa vikarier.

Det beror i hög grad på individernas subjektiva värderingar om de vill vara volontär eller inte. Om Helsingfors stad bekostade frivilligverksamhet med offentliga medel genom att ge ledigt med lön, skulle det vara på sin plats att också överväga om verksamheten motsvarar stadens värderingar. Det skulle dock vara mycket svårt att avgöra vilken slags frivilligverksamhet som passar med stadens värderingar.

Med hänsyn till likabehandling av personalen, utmaningar med att rekrytera vikarier och ökade kostnader samt för att bestämma vilken slags frivilligverksamhet som stämmer överens med Helsingfors värderingar är det således inte ändamålsenligt med ett försök där stadens anställda ställer upp som volontärer på arbetstid.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 782

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi
Close

This decision was published on 23.12.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Iikka Avela, ledande arbetsmarknadsexpert, telefon: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi