Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian oikeuspalvelut, johtavan kaupunginasiamiehen virka, työavain KANSLIA-02-14-20

HEL 2020-007867
More recent handlings
§ 12

Johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa oikeustieteen tohtori Tanja Mansikan johtavan kaupunginasiamiehen (sopimukset ja hankinnat –tiimi) virkaan 1.9.2020 lukien 5 555 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksi saannista.

Päätöksen perustelut

Johtavan kaupunginasiamiehen virka

Johtavan kaupunginasiamiehen viran edellinen haltija on irtisanoutunut 1.9.2020 lukien.

Virka oli julkisesti haettavana 12.5. – 28.5.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi-, LinkedIn- ja LakimiesRekrytointi -verkkopalveluissa.

Kaupungin hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Kansliapäällikön tekemän päätöksen 11.10.2019, 192 § mukaan kaupunginkanslian osastopäällikkö ottaa tiimipäällikön vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginkanslian toimintasäännön mukaan 3. luvun 3.1 kappaleen mukaan hallinto-osaston oikeuspalveluiden toimialaan kuuluu oikeudellisesta edunvalvonnasta huolehtiminen ja oikeudellisten asiantuntijapalvelujen tuottaminen. Oikeuspalveluita johtaa kaupunginlakimies. Sopimukset ja hankinnat –tiimi on yksi kaupunginkanslian hallinto-osaston oikeuspalveluiden tiimeistä. Johtava kaupunginasiamies toimii hallinto ja palvelussuhteet –tiimin tiimipäällikkönä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 10. luvun 10.3. kappaleen mukaan

tiimin esimies johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimin tavoitteet saavutetaan. Tiimipäällikkö suorittaa osaston päällikön ja yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Sopimukset ja hankinnat –tiimin toimialaan kuuluvat muun muassa hankinta-, sopimus-, immateriaali- ja kilpailuoikeuteen sekä valtiontukeen liittyvien toimeksiantojen, muiden asioiden hoitaminen sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen edistäminen kaupunkiorganisaatiossa.

Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että virkaan valittavalta edellytetään laajaa kokemusta sopimukset ja hankinnat -tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä, kykyä ja osaamista esihenkilötehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toimintatavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä sekä dynaamisuutta, tiimipelaajan taitoja sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä luontaiseksi osaksi johtavan kaupunginasiamiehen toimenkuvaa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa viisi henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaikki viisi virkaa hakenutta hakijaa, koska heillä kaikilla arvioitiin olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus viranhoidon kannalta relevanteilta oikeudenaloilta sekä riittävää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Yksi haastatteluun kutsutuista on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 2.6. – 9.6.2020 hallintojohtaja Juha Summanen ja kaupunginlakimies Jenni Rope.

Hakija 1, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 2005. Hän on suorittanut myös talouden ja hallinnon opintoja englanninkielisessä Business administration –koulutusohjelmassa. **********

**********

Hakija 2, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2002. Lisäksi hakija on suorittanut yritysneuvojan erityisammattitutkinnon vuonna 2013, LKV-tutkinnon vuonna 2009, yrittäjän ammattitutkinnon vuonna 2006 sekä merkonomin tutkinnon vuonna 1988. Hänellä on varatuomarin arvo. Hän on osallistunut johtamisen koulutuskokonaisuuksiin erityisesti valmentavan johtamisen osalta. **********

**********

Hakija 3, Tanja Mansikka, on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1999, oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2005 sekä oikeustieteen tohtorin tutkinnon 2019. Hänellä on varatuomarin arvo. Hän on osallistunut esimiesten valmentavan johtamisen valmennusohjelmaan. Hakija on toiminut vuodesta 2018 alkaen Keravan kaupungin hankintalakimiehenä vastaten muun muassa hankintajohtoryhmän johtamisesta, hankintojen ja sopimuksenvalvonnan kehittämisestä, hankintojen kilpailuttamisesta, toimialojen oikeudellisesta konsultoinnista, hankinnoista sekä sopimusoikeudellisista asioista. Aiemmin hän on toiminut kunnanlakimiehenä sekä sen lisäksi lyhyen ajan vs. hallintojohtajana Kirkkonummen kunnassa yhteensä kolmen vuoden ajan vastaten hankinta- ja sopimusoikeudellisista sekä valtiontukiasioista kuin myös muun muassa kunta- ja hallintolainsäädäntöön sekä tietosuojaan ja HR:ään liittyvistä asioista ja hallintojohtajan sijaistamisesta. Immateriaalioikeudesta hänellä on kokemusta sopimusoikeudellisten ja hankintaoikeudellisten asioiden kautta ja kilpailuoikeudesta myös väitöstutkimuksensa kautta. Hän on työskennellyt Kuntaliitossa hallintolakimiehenä 11 vuotta hoitaen kuntien monipuolista juridista konsultointia sekä kouluttamista sisältäen muun muassa valtiontuki- ja sopimusohjausasiat. Hakija on lisäksi toiminut vanhempana oikeuskanslerinsihteerinä oikeuskanslerinvirastossa valmistellen ympäristö- ja kunta-asioita koskevia kanteluasioita, hovioikeuden esittelijänä hovioikeudessa käsitellen työ-, sopimus-, vahingonkorvaus- ja rikosoikeusasioita, syyttäjänä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä Helsingin ja Turun yliopistoilla kouluttaen kunnallis-, hallinto- ja rikosoikeudesta ruotsiksi. Lisäksi hakija on hoitanut oikeudellisia toimeksiantoja ja kouluttanut oman lakiasiaintoimiston kautta. Hakija on toiminut myös Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston pääsihteerinä, jolloin hän on johtanut sihteeristöä ja järjestänyt pohjoismaisia seminaareja. Väitöstutkimuksessaan hakija on erikoistunut lahjusrikoksiin, kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin, hankintoihin sekä virkavastuukysymyksiin.

Hakijalla on pitkä ja erittäin monipuolinen kokemus julkishallinnon, erityisesti kuntien ja kuntien edunvalvontaorganisaation palveluksessa ja hyvä käsitys sopimukset ja hankinnat –tiimin toimialasta ja tehtävistä sekä osaamista ja kokemusta tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista. Hänellä on hyvä ja monipuolinen kunnallisen toimintaympäristön tuntemus sekä vankka kokemus kunnallisesta päätöksenteosta. Hänellä on laajaa, syvää ja vahvaa osaamista muun muassa hankinta- ja sopimusoikeudesta ja valtiontukiasioista niitä koskevien konkreettisten toimeksiantojen hoitamisen kuin myös niitä koskevien kehittämishankkeiden johtamisen ja edistämisen kautta. Myös hänen väitöstutkimuksensa on käsitellyt muun muassa hankintoja ja kilpailuoikeutta. Hänellä on laajaa ja vankkaa osaamista kunnan toimintaa ja päätöksentekoa koskevasta juridiikasta yleisemminkin. Esihenkilö- ja johtamiskokemusta hakijalla on toimimisesta vs. hallintojohtajana Kirkkonummen kunnassa sekä Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston pääsihteerin tehtävässä Pohjoismaisen neuvoston sihteeristön johtamisesta. Lisäksi hakijalla on kokemusta hankintajohtoryhmän johtamisesta sekä laajojen kehittämishankkeiden johtamisesta. Hänellä on hyviä, selkeitä ja konkreettisia näkemyksiä esihenkilötyöskentelystä, johtamisesta sekä toimintojen kehittämisestä sekä selvää motivaatiota esihenkilötyötä ja työyhteisön ja sen toimintojen kehittämistä kohtaan. Hänellä on laajat sidosryhmä- ja muut verkostot.

Hakija 4, ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1992. Lisäksi hakija on suorittanut MBA-tutkinnon vuonna 2004. Hänellä on varatuomarin arvo. **********

**********

Arviointi

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuen on katsottava, että Tanja Mansikalla on parhaat edellytykset johtavan kaupunginasiamiehen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Arvioinnissa erityistä huomioita on kiinnitetty relevantin oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen laajuuteen ja syvyyteen.
Esihenkilötehtävissä ja toimintojen kehittämiseen liittyvässä osaamisessa ja kyvyssä muiden osa-alueiden ohella on painotettu erityisesti valmiutta ja kykyä aktiiviseen, oma-aloitteiseen ja dynaamiseen toimintatapaan sekä vahvaan toimeenpanokykyyn.

Tanja Mansikan valintaa puoltaa hänen hakijoista monipuolisin ja laajin sekä vahva osaamisensa ja kokemuksensa sopimukset ja hankinnat –tiimin toimialaan kuuluvilta oikeudenaloilta, erityisesti sopimus- ja hankintaoikeuden alalta kuin myös valtiontukiasioiden alalta sekä hakijoista monipuolisin ja laajin osaaminen ja kokemus lisäksi monelta muulta olennaisesti kunnan toimintaan liittyvältä oikeudenalalta. Hänen kunnallisen toimintaympäristön tuntemuksensa on vankka. Toimintatavaltaan hän on ratkaisu- ja asiakaslähtöinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen. Aikaisemmissa työtehtävissään toimintojen kehittämisessä sekä väitöstutkimustyössään hän on osoittanut vahvaa asioiden toimeenpanokykyä ja tehokasta eteenpäin viemisen taitoa. Toimintojen kehittämisessä hän on myös oma-aloitteinen, avoin ja rohkea sekä valmis kokeilemaan uutta. Hänellä on hyviä ja konkreettisia ajatuksia johtamiskäyttäytymisen eri osa-alueilta. Niin esihenkilö- kuin työyhteisötyöskentelyssä hänellä korostuvat muun muassa avoimuus ja vuoropuhelun tärkeys, organisaatiossa olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen sekä yhteistyön tärkeys sekä vahva motivaatio kaupungin toimintojen kehittämiseen. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä laajat ammatilliset verkostot sekä valmiudet edelleen kehittymiseen esihenkilönä ja työyhteisön toiminnan kehittäjänä.

This decision was published on 18.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 09 310 36195

jenni.rope@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja

Attachments

1. Liite 1
2. Liite 2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.